Obvodní zastupitelstvo se sešlo na svém 7. zasedání 26. října

s následujícím programem a výsledky:
1. Slib člena zastupitelstva - slib složil pan Miloslav Hanuš (ČSSD)
2. K volbě přísedící Městského soudu v Praze - navržená přísedící nebyla zastupitelstvem zvolena
3. K záměru odprodeje domu č.p. 252 v Praze 2, Jana Masaryka 6 spolu s příslušnými pozemky, k.ú. Vinohrady - tento záměr byl schválen
4. K privatizaci bytového fondu - návrh byl schválen – (viz informace z 20. zasedání OR)
5. K návrhu Zadání aktualizace urbanistické studie Pražské památkové rezervace – návrh byl bez připomínek schválen
6. K přesunu finančních prostředků na péči o parky - návrh byl schválen
7. K síti základních škol - OZ přijalo následující usnesení:
I. konstatuje,
že vzhledem k systému financování ZŠ ministerstvem (MŠMT), ovlivňuje demografický vývoj, spočívající v poklesu počtu žáků základních škol, negativně možnosti platového ohodnocení pedagogů těchto škol a tím následně, při zachování stávajícího počtu těchto škol a tím i počtu pedagogů, kvalitu výuky
II. souhlasí
ve smyslu výše uvedeného s řešením této situace redukcí počtu základních škol
III. konstatuje,
že dosavadní zadání pro optimalizaci sítě škol je řešení této situace pouze na období 1 - 2 let
IV. shledává
dosavadní zadání jako nedostatečné vzhledem k tomu, že možné řešení, stanovené na tomto základě, je řešením pouze krátkodobým
V. ukládá obvodní radě
a) zajistit zpracování nového návrhu optimalizace sítě škol, který bude vycházet ze zadání, spočívajícího ve zrušení takového počtu základních škol, aby počet míst v kmenových třídách odpovídal demografickému vývoji
b) dopracovat koncepci rozvoje školství v obvodu Prahy 2
Termín: 30. 4. 2000
c) připravit soubor kritérií a mechanismy rozhodování pro hodnocení škol a předložit je k projednání OZ
Termín: 30. 4. 2000
VI. schvaluje
záměr zřízení střední školy (gymnaziálního typu) v obvodu Prahy 2
Různé - Zastupitelé vznášeli připomínky a dotazy ba uvolněné členy OR.

Alan Hopp

Zveřejněno: 04.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout