Obvodní zastupitelstvo se sešlo na svém 6. zasedání

14. září a přijalo tato usnesení:
- k volbě přísedícího Městského soudu v Praze 2
- k souhrnné zprávě o plnění rozpočtu m. č. Praha 2 za I. pololetí 1999
- k poskytnutí financí formou darů z rozpočtu m. č. Praha 2 na projekty v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality m.č. Praha 2
- k poskytnutí darů na řešení protidrogové politiky
- k přidělení grantu občanskému sdružení Pražská organizace vozíčkářů
- ke zrušení usnesení OZ č. Ř/1/H ze dne 26. 1. 1999 k poskytování darů členům OZ, kteří zajišťují vykonávání občanských obřadů - sňatků
- k projednání prevence korupce a obdobných negativních jevů ve veřejné správě v dosahu orgánů samosprávy m. č. Praha 2 – jednání o tomto bodu bylo odročeno do příští schůze
Se všemi členy zastupitelstva se rozloučil S. Křeček (ČSSD), který se k 15. 9. 1999 vzdal mandátu zastupitele OZ v Praze 2 a na tomto zasedání byl jako zastupitel naposledy.
Členové OZ dále vzali na vědomí přiložený přehled o plnění usnesení OR ve II. čtvrtletí 1999. OZ také vyslechlo informaci arch. Sedláka a arch. Kopřivy o návrhu zadání aktualizace urbanistické studie Pražské památkové rezervace.
Na závěr vyjádřil svůj názor k tématu revitalizace parku na Karlově náměstí ředitel Botanické zahrady Univerzity Karlovy v Praze Václav Větvička. Kromě jiného požádal, aby zastupitelstvo a všechny ostatní orgány, které budou projednávat další kroky revitalizace parku, již nepokračovaly v kácení stromů a nabídl svoji odbornou způsobilost při další péči o stromy a zeleň nejen v parku na Karlově náměstí, ale na území celé m. č. Praha 2. Za svoje vystoupení sklidil potlesk.

Alan Hopp, radní za ODS

Zveřejněno: 03.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout