Obvodní rada

Obvodní rada se sešla třikrát. Přijala celkem 64 usnesení. Z tohoto počtu se celkem 21 usnesení týkalo přidělování bytů a prodlužování nájemních smluv. Všechna usnesení jsou k dispozici na Internetu, ta aktuální na úřední desce. Ze všech bodů jsem vybral následující:
22. zasedání - 4. 11. 1999
OR přijala usnesení:
- k návrhu na přejmenování ulice Lichnická,
- ke změně smluv o obstarání správy nemovitosti,
- k souhrnné zprávě o plnění rozpočtu M. č. Praha 2 za I. - III. čtvrtletí 9,
- ke konkurzům na místa ředitelů základních škol,
- k výši nájemného při vyslovení obecního zájmu pro nestátní zdravotnická zařízení.
OR dále vzala na vědomí informaci majetkového odboru o vynaložených finančních nákladech na úpravy volných bytů za rok 98 včetně bytů za smluvní nájemné.
23 . zasedání - 18. 11. 1999
OR přijala usnesení:
- k návrhu Pravidel pro slučování bytů,
- ke komplexní údržbě komunikací,
- k záměru výstavby kapacitních podzemních garáží (KPG) na území Městské části Praha 2,
- k pravidlům pro poskytování vyhrazených stání pro rok 2000,
- k výši příspěvků rodičů za pobyt dítěte v MŠ
- k uspořádání výstavy o předlistopadovém režimu
- ke strategickému plánu M. č. Praha 2,
- k vyslovení obecního zájmu na nebytové prostory na Rybníčku 14 (Rada souhlasila s vyslovením obecního zájmu na NP Na Rybníčku 14 pro Občanské sdružení CESTA za účelem zřízení nízkoprahového street klubu.),
- k vypsání grantového programu v oblasti sociálních služeb,
- k vypsání grantového programu v oblasti kultury.
24. zasedání - 2. 12. 1999
OR přijala usnesení:
- k Metodickému pokynu pro posuzování nabídek dodavatelů stavebních akcí,
-k dlouhodobé nájmu domu č.p. 436 v Praze 2, Apolinářská 3 spolu s příslušným pozemkem,
- k finančnímu daru Sokolu Královské Vinohrady (určenému na sobotní provozování bazénu pro veřejnost v I. pololetí roku 2000),
- k rámcovému zadání zpracování Strategického plánu M. č. Praha 2,
- ke Směrnici OR k aplikaci zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Obvodní rada vzala na vědomí informaci JUDr. Fremundové o výši dluhu na nájemném, který vznikl Vinohradskému pavilonu u M. č. Praha 2 a o jednání s nájemcem o splácení tohoto dluhu.
Obvodní rada také vzala na vědomí informaci RNDr. Pavlíkové o pohazování injekčních stříkaček od uživatelů drog na pískovištích a v prostorách hřišť na území naší městské části.

Alan Hopp

Zveřejněno: 18.01.2000 – support@publix.cz
Vytisknout