Obvodní rada se od uzávěrky minulého čísla Novin Prahy 2 sešla dvakrát.

Přijala celkem 35 usnesení. Z tohoto počtu se celkem 17 usnesení týkalo přidělování bytů a prodlužování nájemních smluv. Všechna usnesení jsou k dispozici na Internetu, ta aktuální na úřední desce.
Obvodní rada přijala následující usnesení:
20. zasedání - 14. října 1999
- k návrhům kandidátů na obsazení bytů z kvóty MHMP - nová výstavba
- k nájemní smlouvě k tzv. „domečku“ v areálu šk. hřiště ZŠ Botičská s azylovým domem SAD - předložené usnesení bylo po drobné úpravě schváleno a starosta byl pověřen uzavřít nájemní smlouvu ve smyslu proběhlé diskuse
- k privatizaci domovního a bytového fondu – OR vzala na vědomí, že k 30. 9. 1999 se závazně vyjádřili k odprodeji zbylých domů nabízených v etapě privatizace schválené v roce 1997 pouze oprávnění nájemníci domů Korunní 32/1030, Neklanova 40/151 a Oldřichova 22/256 a souhlasila s posunem termínu uzavření kupních smluv na prodej těchto domů právnické osobě, složené z oprávněných nájemníků, nejpozději však do 31. 12. 1999
- ke zveřejňování neplatičů nájemného na úřední desku – OR vyslovila souhlas se záměrem pravidelného čtvrtletního zveřejňování neplatičů nájemného v nebytových prostorách a bytech, a to na úřední desku Obvodního úřadu v Praze 2 a v Novinách Prahy 2
- k síti základních škol – OR schválila: 1. I. etapu zpracování koncepce školství v Praze 2, 2. redukci sítě ZŠ na území m.č. Praha 2 o jednu, 3. jako školu určenou k útlumu ZŠ Vratislavova, 4. neprovedení zápisu u vybrané školy do prvních ročníků počínaje zápisem pro školní rok 2000/2001 a uložila starostovi předložit tento návrh k nejbližšímu jednání Obvodního zastupitelstva
- OR vyslovila souhlas se zastavením rekonstrukce parku na Karlově náměstí podle platného územního rozhodnutí a stávajícího projektu a uložila zástupci starosty RNDr. Karlu Winkelbauerovi a komisi životního prostředí připravit v součinnosti s odborníky zadání studie obnovy parku na Karlově náměstí s maximální ohleduplností ke stávající zeleni.
21. zasedání 22. října 1999
- k návrhu Zadání aktualizace urbanistické studie Pražské památkové rezervace
- k výzvě na náměty využití areálu Havlíčkových sadů – OR se usnesla, že komisí pro vyhodnocení došlých nabídek se stane celá rada, která ke svému jednání přizve předsedu komise rozvoje
- k textům nájemních smluv k bytům v obecních domech.
OR dále vzala na vědomí protokol o vyhodnocení nabídek výběrového řízení na realizaci zdravotně preventivního programu „Hemokult 99“.

Alan Hopp

Zveřejněno: 04.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout