Obvodní rada se ke svému prvnímu jednání sešla 6. ledna 2000.

Standardně se zabývala přidělováním bytů či odvoláním proti rozhodnutí bytové komise, nad rámec této problematiky schválila Pravidla pro slučování bytů v obecních domech. Rozhodla také o snížení nájmů v bytech v domě Bělehradská 120, kde působí klub FX Radost, na 50% a vyslechla informaci o postupu odboru výstavby vůči provozovateli tohoto klubu. Projednávala návrh klubu KDU-ČSL, který navrhl, aby byla občanům, kteří bydlí v obecních domech Prahy 2 a kterým není vůbec, nebo jenom zčásti zaměstnavateli vyplácena mzda, odložena platba nájemného. Rada po vyslechnutí informace o bezúročných půjčkách občanům (k tomuto datu o tuto půjčku požádali tři občané z Prahy 2) konstatovala, že problém je dostatečně řešen těmito bezúročnými půjčkami.
Rada opět projednávala složitou problematiku umístění Obvodního úřadu, který má výpověď z části budovy na náměstí Míru, ve kterém sídlí, ze strany Ministerstva školství, které je zástupcem vlastníka objektu (tím je Česká republika). Tento problém se na Obvodní radě bude řešit ještě mnohokrát, OR usiluje o to, aby úřad sídlil v jedné budově. Při druhém jednání OR v tomto roce starosta radu informoval o tom, že se podařilo uplatnit neplatnost výpovědi a aktuální problém se tak o zhruba o půl roku odsouvá.
Rada dále schválila termíny zápisu dětí do mateřských škol a kritéria pro přijímání dětí a vyhlásila grantový program v oblasti mimoškolních aktivit dětí a mládeže na období roku 2000 a I. čtvrtletí 2001. Souhlasila také s vyvěšováním tibetské vlajky na budově obvodního úřadu vždy 9. a 10. března. Závěrem rada jednala o účasti Městské části na pořádání 5. reprezentačního plesu v Národním domě na Vinohradech a souhlasila s navýšením prostředků na tuto akci o 100 000 Kč (dalších 100 000 Kč již Národní dům obdržel jako grant).
Druhé jednání Obvodní rady se uskutečnilo 20. ledna. Bodů týkajících se bytů se tentokrát sešlo sedm, rada navíc uložila sociální komisi předložit návrh postupu při řešení sociální a bytové situace občanů, kteří přišli o byt vlastním zaviněním – například prodejem nájemní smlouvy či získáním finančních prostředků formou odstupného. Rada podpořila uspořádání veřejného shromáždění k uctění památky dr. Aloise Rašína, které se bude konat 18. února tohoto roku. Projednala a schválila nové vzory nájemních smluv na dobu určitou i na dobu neurčitou na pronájem nebytových prostorů, ze kterých vyplývá např. povinnost složit jistinu ve výši tří měsíčních nájmů. Obvodní rada také souhlasila se zavedením dvojsměrného provozu v Římské ulici v úseku mezi ulicemi Rubešovou a Balbínovou.
Poměrně velkou část jednání rada věnovala návrhu usnesení k péči o veřejnou zeleň. Tomuto problému přikládá rada velkou prioritu, což se například projevilo i v návrhu rozpočtu na letošní rok. Jednání o předloženém návrhu usnesení bylo odročeno na příští schůzi. K předchozímu bodu se váže i schválený návrh na zveřejnění výzvy k předložení návrhů na úpravy parku na Karlově náměstí.
V úterý 1. února se uskutečnilo první letošní mimořádné zasedání Obvodní rady, na kterém rada projednala a schválila návrh rozpočtu Městské části na rok 2000. Návrh je konstruován jako vyrovnaný s objemem příjmů a výdajů ve výši téměř 332 milionů korun. Pro srovnání – loňský rozpočet byl v objemu téměř 300 milionů korun. Plán vedlejší hospodářské činnosti, která zahrnuje výběr nájmů z bytů a nebytových prostorů a financování oprav domů je konstruován s odhadovanými příjmy a výdaji ve výši téměř 329 milionů korun . K rozpočtu Městské části na tento rok se v této rubrice s podrobnějším rozborem ještě vrátím, jeho znění je k dispozici jak na úřední desce, tak na Internetu.
Poslední jednání Obvodní rady konané do uzávěrky tohoto čísla se uskutečnilo 3. února. Ani tentokrát nechyběla série bodů týkající se bytů. V úvodu jednání Obvodní rady vystoupil nový ředitel Městské policie pro Prahu 2 ing. Hynek Svoboda, se kterým radní probírali koncepci působení Městské policie na našem obvodu. Starosta MČ Michal Basch dostal za úkol tuto koncepci připravit na základě zkušeností s fungováním Městské policie na Praze 2 v I. pololetí tohoto roku. Praha 2 bude prozatímně rozdělena na 15 okrsků, ve kterých budou působit stále stejní strážníci. Více se dozvíte v úvodníku starosty. V dalším z bodů Obvodní rada rozhodla o neuplatnění míry inflace u smluv o nájmu nebytových prostorů. Rozsáhlá diskuse se vedla o projektu Pražských dětských olympijských her. Městská část se stává spolupořadatelem této akce a přispívá na něj částkou 250 tisíc korun. Na závěr jen zmíním diskusi o návrhu Zadání regulačních plánů částí I, II a III území Vinohrady – rada tento návrh prozatím odročila do vyjasnění možné věcné a časové kolize se zpracovávaným strategickým plánem Městské části.

A. Hopp, radní za ODS

Zveřejněno: 13.03.2000 – support@publix.cz
Vytisknout