Nový odbor dopravy se představuje

Dnem 1. 7. 2001 byl nově ustaven odbor dopravy Úřadu městské části Praha 2. Rád bych čtenáře Novin Prahy 2 seznámil s některými vybranými činnostmi, které jsou náplní jeho práce. Odbor dopravy:
– zajišťuje výkon státní správy ve věcech místních komunikací, např. povolováním zvláštního užívání komunikací (stavební zábory, vyhrazená parkovací místa pro právnické osoby a osoby zdravotně tělesně postižené), umisťování reklamního zařízení max. 0,6 m2 plochy (předzahrádky, stánky, prodejní pulty apod.). Na všechna uvedená povolování si může občan vyzvednout formuláře žádostí v odboru dopravy, nám. Míru 20, nebo v informační kanceláři Úřadu městské části Praha 2 v Jugoslávské 20
– projednává přestupky patřící do jeho působnosti a to především § 23a, odst. 1 písm. a) a b) a § 46, odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, ostatní přestupky proti pořádku ve státní správě a přestupky proti pořádku v územní samosprávě – např.: porušení obecně závazné vyhlášky města, stanovující místa pro parkoviště s povinností platit parkovné (parkovací automaty); § 47, odst. 1, písm. g): poškození nebo neoprávněný zábor veřejného prostranství, veřejně přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení, dále správní delikty § 42 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Přestupky dle § 22 a § 30, odst. 1, písm. j) zákona č. 200/1990 Sb., dosud v příslušnosti Policie ČR, řeší odbor dopravně správních agend MHMP, Kongresová 2, Praha 4
– stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích ve smyslu zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
– vydává souhrnná stanoviska k územnímu rozhodování a ke stavebnímu řízení jako dotčený orgán státní správy v oblasti dopravy.
Zcela novou činností je zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkostí školních zařízení. Odbor dopravy pověřuje osoby oprávněné k zastavování vozidel podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Rodiče dětí, kteří mají zájem stát se oprávněnými osobami k zastavování vozidel a přispět tak k bezpečnému přecházení svých dětí přes pozemní komunikace, ať se přihlásí prostřednictvím ředitelů škol odboru dopravy ÚMČ Praha 2. Po řádném zaškolení bude pověření vydáno osobě starší 18 let, jež je k této činnosti dostatečně způsobilá.

Josef Gál, vedoucí odboru dopravy

Zveřejněno: 03.09.2001 – support@publix.cz
Vytisknout