Nová pravidla udělování pokut

Mít svoje osobní záležitosti v pořádku se vyplatí: od 1. dubna platí novela přestupkového zákona (zákon č. 62/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). A není to žádný apríl: změny ve výši pokut, týkajících se mj. oblasti osobních i cestovních dokladů a matrik nebo při dopravních událostech, mohou pořádně „provětrat peněženku“. Například pokutu až pět tisíc korun může občan zaplatit za úmyslné zničení, poškození nebo zneužití občanského průkazu či cestovního pasu nebo uvedení nepravdivých údajů v žádosti o vydání pasu nebo blokovou pokutu za dopravní přestupek; nově se zavádí postih za poskytnutí či přijmutí občanského průkazu jako zástavy. Až o deset tisíc Kč uleví své peněžence kupříkladu ten, kdo úmyslně nesprávně nebo neúplně uvede údaje nebo je zatají správnímu orgánu, aby získal neoprávněné výhody.
V oblasti dopravy jsou nové sankce dost vysoké – např. řidič, který při kontrole na dálnici neprokáže, že vlastní dálniční známku, zaplatí pokutu až patnáct tisíc! V § 23 (přestupky na úseku dopravy a silničního hospodářství) zavádí zákon nové skutkové podstaty: pokuta za zvláštní užívání komunikace bez povolení silničního správního úřadu se může pohybovat v rozmezí 5000 až 10 000 Kč. Obsahuje rovněž změnu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: § 67 je doplněn o stanovení, že o odstranění vozidla neoprávněně stojícího na vyhrazeném parkovišti pro vozidlo invalidy rozhoduje policista; vozidlo se odstraní na náklady jeho provozovatele.
Novela zákona ovšem stanovuje pouze maximální hranici finančního postihu za přestupek – výši pokut stanovují jednotlivé městské nebo obecní úřady individuálně. Přestupek nelze projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok; nelze jej též projednat, popřípadě uloženou sankci nebo její zbytek vykonat, vztahuje-li se na přestupek amnestie. Nově se doplňuje v § 20, odst. 2: „Do běhu lhůty podle odstavce 1 se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní řízení podle zvláštního předpisu“ (tím je míněn zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním – trestní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Bližší informace v informační kanceláři ÚMČ v Jugoslávské 20 nebo na internetu: www.praha2.cz.

Naděžda Vandurková

Zveřejněno: 03.12.2004 – support@publix.cz
Vytisknout