Několik otázek na téma sloučení základních škol Vratislavova a Botičská

Zastupitelstvo souhlasilo v rámci optimalizace sítě škol v Praze 2 se záměrem sloučit od 1. 1. 2004 ZŠ ve Vratislavově 13 a ZŠ v Botičské 8. Nástupnickou organizací se stala ZŠ Botičská 8 s detašovaným pracovištěm Vratislavova 13. Vzhledem k tomu, že toto sloučení rozvířilo vlnu emocí rodičů, obrátila se redakce na uvolněného radního pro oblast školství a problematiky volného času RNDr. Jana Polechu, CSc., aby naše čtenáře seznámil se svým pohledem na průběh slučování.

Jak se připravovalo sloučení obou škol?
Dne 10. června 2003 jsme seznámili paní ředitelku ZŠ Vratislavova s tím, že komise pro výchovu a vzdělávání se bude následující den zabývat možností sloučení této školy se školou Botičská a zároveň jsme ji požádali o pozvání na schůzku s rodiči a s pedagogy. Po jednání komise paní ředitelka obdržela, tak jako vždy všichni ředitelé, zápis z jednání, na kterém komise projednala záměr sloučení. Setkání s rodiči ze ZŠ Vratislavova se uskutečnilo bohužel až 15. září, teprve zde se k našemu překvapení někteří rodiče dozvěděli o uvažovaném sloučení škol. Rada městské části Praha 2 souhlasila se záměrem sloučení 16. září 2003. Komise pro výchovu a vzdělávání i odbor školství, mládeže a tělovýchovy průběžně připravovaly podklady pro sloučení. Do procesu přípravy sloučení se však nezapojilo vedení školy Vratislavova, ani předsedkyně rady školy. Na jednu stranu je to pochopitelné, na druhé straně by společná práce na sloučení pomohla vytvořit klidnější prostředí pro práci pedagogů a pocit jistoty pro rodiče. Tím by se možná předešlo mnohým nedorozuměním.
Dovolím si malou odbočku: vloni proběhlo sloučení mateřských škol Koperníkova a Slovenská. Paní ředitelka z MŠ Koperníkova, která odcházela do důchodu, se zásadně soustředila na to, aby slučování proběhlo s minimálním možným dopadem na zaměstnance a děti. Sloučení netěší nikoho ze zúčastněných, ale zřizovatel musí reagovat na pokles počtu dětí a využívat svěřené finanční prostředky efektivně ku prospěchu všech obyvatel Prahy 2.
Komu přísluší konečné rozhodnutí?
Rozhodnutí o sloučení škol a jeho datu přísluší do výlučné pravomoci Zastupitelstva městské části Praha 2, jak konstatuje ve svém rozhodnutí z 31. 12. 2003 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. ZMČ rozhodlo 21. 10. 2003 o sloučení k datu 1. 1. 2004, s tím, že v letošním školním roce neplánuje zřizovatel kromě sjednocení vedení obou škol žádné další změny. Od 1. 9. 2004 bude převeden celý 1. stupeň do budovy Botičská. Nikdo však nemůže bránit rodičům v tom, aby dali své děti do jiné školy. Proběhla setkání ředitelky ZŠ Botičská a příslušných radních s pedagogy z pracoviště Vratislavova. Na jednání rady školy Botičská v únoru tr. byli přizváni členové bývalé rady školy při ZŠ Vratislavova. Následně se setkala paní ředitelka s rodiči z pracoviště Vratislavova. Na setkání se dostavili i radní zodpovědní za oblast školství, nebyli oficiálně pozváni a rodiče nechtěli slyšet jejich názor. Přišli jsme, ač nezváni, proto, že naší snahou je zabránit šíření poplašných zpráv, souvisejících s nedostatečnou a nepřesnou informovaností pedagogů a rodičů.
Co bude s Uměleckým studiem dětí Vyšehrad?
Umělecké studio dětí Vyšehrad pracovalo v budově ZŠ Vratislavova a nebylo – jak se ukázalo – součástí školy a nemělo ani jiné legislativní zakotvení. Nyní se stalo součástí ZŠ Botičská a jeho aktivity v období do června 2004 proběhnou v rámci ZŠ Botičská. Provozováno bude ve Vratislavově 13. Předpokládané výdaje studia ve výši chybějících 241 tisíc Kč na mzdy vyučujících pokryje MČ Praha 2. Proběhlo několik schůzek lektorů studia, vedení Domu dětí a mládeže (DDM) Prahy 2, ředitele příslušného odboru MHMP a vedení MČ Praha 2, při nichž se postupně vyjasňovala možná řešení. Od školního roku 2004/2005 by činnost studia mohl zaštítit DDM.    

len

Zveřejněno: 21.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout