Názory: Petice ke Gröbovce

Starosta městské části Praha 2 Mgr. Michal Basch obdržel petici, kterou sestavila paní Libuše Hynková, občanka Prahy 2. Petici přetiskujeme v plném znění.
Text petice L. Hynkové
Vážení zastupitelé městské části Prahy 2!
My, níže podepsaní občané Prahy, se na vás obracíme jako na své volené zástupce s naléhavou peticí. Žádáme Vás, abyste při odpovědném rozhodování o dalším osudu Gröbovky vzali v úvahu hlas občanů a zachovali tento jedinečný areál v Havlíčkových sadech pražské veřejnosti, našim dětem, jejich umělecké výchově a kulturnímu vyžití.
Odpověď starosty
autorce petice
Vážená paní Libuše Hynková,
potvrzuji tímto příjem petice, kterou jste sestavila, spolu s dalšími 2409 osobami (z toho 935 z městské části Praha 2) podepsala a dne 29. 5. 2001 předala na Úřad městské části Praha 2.
V odpovědi na Váš text musím předně vyjádřit přesvědčení, že členové Zastupitelstva městské části Praha 2 jsou si plně vědomi své odpovědnosti za spravování věcí veřejných a že tak též přistupují k plnění svých úkolů při řešení záležitostí městské části. V rámci případu, o který Vám jde, je na jedné straně odpovědnost za jedinečný areál Havlíčkových sadů, který má městská část Praha 2 svěřen hlavním městem Prahou do správy a který je po dlouhých desetiletích nedostatečné péče v krajně nepříznivém stavu, a na druhé straně odpovědnost za hospodaření s prostředky, které má městská část Praha 2 k dispozici. Stav objektů v areálu je zřetelně poznamenán též jejich využitím pro jiné účely než pro které byly svou dispozicí předurčeny. Areál Havlíčkových sadů je přitom památkově chráněn a jako takový sledován. Proto se jím podrobně zabýváme již od postupného převzetí areálu do péče jako celku v letech 1997 - 1999, a to na úrovni odborných komisí rady městské části, rady městské části, zastupitelstva městské části i jednotlivých odborných útvarů Úřadu městské části. Celý proces rozhodování byl veřejně dostupný, z velké části též publikován. Jsme si současně při našem postupu a jednáních vědomi toho, že na území městské části Praha 2 je řada dalších neméně hodnotných a neméně poškozených nemovitostí, které jsou také ve vlastnictví města Prahy a potřebují ke své rekonstrukci a obnově též milionové částky ze stejné pokladny města či památkových fondů (namátkou uvádím Národní kulturní památku Vyšehrad, zdevastovaný kostel sv. Kateřiny, kostel sv. Ignáce, který je tč. již v opravě, aj.).
Zřejmě až závěr zmíněného procesu rozhodování o Gröbovce upoutal Vaši pozornost i pozornost dalších signatářů petice. Nicméně jsme s Vámi zajedno, že areál musí být zachován pražské veřejnosti, dospělým i dětem, a jejímu kulturnímu a oddechovému vyžití. Mohu Vás ubezpečit, že i to při svém rozhodování jak Rada, tak Zastupitelstvo městské části samozřejmě sledovaly. Věřím, že každý z jejich členů s tímto vědomím přistupoval ke svému hlasování v jednotlivých krocích. Na druhé straně nesdílíme Váš názor v tom, že by objekty areálu měly sloužit umělecké výchově ve formě kurzů, výuky, apod. neb k tomu nebyly a nejsou svou dispozicí určeny a náležitě přizpůsobeny. Oblast umělecké a jiné výchovy se naopak snažíme podporovat na celém území městské části tak, aby byla snadno dostupná a přiblížila se všem zdejším dětem. Podporujeme aktivity škol v Praze 2, včetně školy umělecké, a jejich kroužků, aktivity Domu dětí a mládeže, aktivity kolektivů zájmových sdružení dětí a mládeže, i dalších sdružení, které jsou na práci s dětmi a mládeží zaměřeny.
Věřte, že nám nebylo milé, že se do vypsané soutěže přihlásil jediný uchazeč. Nicméně jeho nabídka a program jsou i vzhledem k výše uvedenému uspokojivé a splňují naše věcné i finanční podmínky. Nenechte se, prosím, zmást hlasy, které se snaží za každou cenu průběh právě ukončeného řízení zpochybnit. Uváděné argumenty se nedaří potvrzovat.
Je zřejmé, že k rekonstrukci objektů musí dojít a že v období zvýšené stavební aktivity bude klid občanů v areálu narušen. K tomu však zákonitě dojde, ať by byl investorem a stavebníkem kdokoliv.
Budoucí využití pronajatých nemovitostí – dnes veřejnosti zcela nepřístupných – bude pak do značné míry odvislé od kvality součinnosti nájemce a městské části i pražské veřejnosti. Té bude ve srovnání s dnešním stavem přístup do areálu, tj. do parku i do pronajatých objektů, nejen zachován, ale rozšířen, v restaurovaném a zlepšeném prostředí.
S pozdravem
Mgr. Michal Basch, starosta

Mgr. Michal Basch, starosta

Zveřejněno: 02.07.2001 – support@publix.cz
Vytisknout