Názory: Gröbovka - téma stále živé: Posun v problému využití Gröbovky

Dovoluji si za svou osobu se vyjádřit k některým námitkám p. Drbohlava. Na začátek bych rád připomněl, že mluví-li se v soutěžních podmínkách o obligatorních ustanoveních smlouvy, musí tyto podmínky soutěžící do svého návrhu smlouvy de facto opsat, nelze je tedy pominout.
Ad1) nabídka se nezabývá celým areálem…
Nikdy jsme nepředpokládali, že se podaří najít nájemce celého areálu bez účasti městské části. V obligatorních ujednáních soutěžních podmínek je: předmětem této smlouvy je vymezení vztahů mezi pronajímatelem a nájemcem při rekonstrukci a účelném využití provozování Havlíčkových sadů.
Ad 2) zhodnocení areálu nebude vlastnictvím městské části…
Opět odkazuji na osnovu smlouvy a její obligatorní ujednání: zhodnocení areálu, který je výsledkem jeho revitalizace je vlastnictvím pronajímatele, který je oprávněn toto zhodnocení odepisovat. Pronajímatelem je zde městská část.
Ad 3) …věrohodné zajištění finančních prostředků
Příslib Americké advokátní komory a vlády Spojených států amerických lze považovat za dostatečnou garanci.
Ad 4) …k referencím
Je třeba si uvědomit, že Praha 2 požadovala z vážných důvodů, aby se soutěže zúčastnily pouze české právnické osoby. Mateřská společnost CEELI podobnou činnost ve světě provozuje. Ve smlouvě, bude-li uzavřena, bude garancí rekonstrukce renomovaná firma.
Ad 5) …nabídka nenavrhuje, aby celý park byl přístupný veřejnosti
Nabídka uchazeče se nezabývá celým areálem (viz ad 1). Provozovatelem parku bude i nadále městská část. Uchazeč nabízí příspěvek na rekonstrukci parku.
Ad 7) …nabídka ignoruje závazné části územního plánu
Je-li snad část záměru CEELI v rozporu s územním plánem (a tím si nejsem vůbec jist), pak v územním a stavebním řízení bude jistě muset dojít k úpravám projektu.
Ad 8) …nabídka je finančně nevýhodná
O nevýhodnosti nabídky přesvědčen nejsem. Uzavření smlouvy přinese městské části rozsáhlou rekonstrukci devastovaných objektů, zpřístupnění částí některých objektů, které jsou v tuto chvíli široké veřejnosti zcela nepřístupné a nemalý příspěvek na revitalizaci parku.   

Alan Hopp, radní za ODS

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout