Názory: Gröbovka - téma stále živé: Gröbovka trochu jinýma očima

Věřil jsem, že zastupitelstvo městské části najde způsob využití areálu, který by důstojně navazoval na jeho historii. Soutěž s jedinou nabídkou je však formální a tato nabídka je velmi riziková, a měla být podle mého názoru Radou městské části Praha 2 pro základní nedostatky odmítnuta.
1. Uchazeč, spol. CEELI Institut, neprokázal svoji solventnost, když ve své nabídce přiznal, že veškeré jeho finanční zdroje pocházejí z darů. Proklamovaná vazba na vládu Spojených států amerických také není ničím doložena.
2. Uchazeč neprokázal žádné reference, a to ani z oblasti investic většího rozsahu, ani z oblasti uvažovaného způsobu využití Gröbeho vily.
3. Nabídka je finančně nevýhodná. Uchazeč do rekonstrukce vloží cca 200 miliónů Kč a městská část za 50 let získá na nájemném pět miliónů Kč. Pokud by tyto objekty byly pronajaty způsobem v místě obvyklým, utržilo by se na nájemném za stejnou dobu 500 miliónů Kč.
4. Jde o skryté zadlužení městské části. Ustoupí-li uchazeč kdykoliv v následujících padesáti letech od smlouvy, bude městská část nucena vložené prostředky uchazeči uhradit.
5. Nabídka neuvažuje o přístupu veřejnosti a soustředí se pouze na malou, profesně vyhraněnou skupinu lidí.
Mohl bych ve výčtu negativ pokračovat, ale ty nejpodstatnější jsem uvedl.
Velmi mě mrzí, že někteří kolegové, pod tíhou nedostatku argumentů, mají tendenci tento naprosto věcný problém politizovat a zneužívají toho, že jsem svůj, byť menšinový názor, řekl veřejně. Ale já pevně věřím ve zdravý lidský rozum a v to, že si občané udělají názor sami.   

ing. Jiří Paluska, radní MČ Praha 2

Zveřejněno: 10.05.2001 – support@publix.cz
Vytisknout