Názory - Diskuze o odpadech a čistotě

O popelnicích na chodnících podruhé

Jako přímou reakci na článek v minulých novinách nám sdělilo své názory na toto téma sedm čtenářů. Za ohlasy opravdu upřímně děkujeme, pro samosprávu i pro redakci jsou názory občanů neocenitelným zdrojem informací.
Svůj pohled na umístění popelnic nám i v minulosti sdělovala řada lidí. K hlasům žádajícím odstranění těchto zbytečných zdrojů problémů na chodnících přibyly v posledních měsících také reakce majitelů domů či učiněnými opatřeními postižených nájemníků. I v tomto čísle jsou na jiném místě uvedeny některé z argumentů.
Lze shrnout, že to je jedna z trvalek komunální politiky, i když ne tak dramatická jako psi nebo auta. Jako raritu uvádím, že jeden čtenář chválí Prahu 4 za to, že nechává popelnice na chodnících bez jakýchkoliv problémů, a další chválí Prahu 7 za to, že tam popelnice na chodníku být nesmí již dávno. Asi většina z nás cítí, že rozumný přístup je jako obvykle kompromisem - kde to jen trochu jde, mají být popelnice uklizeny, a ve zdůvodněných případech může být zatím tolerováno umístění na chodníku. To jsme věděli už tehdy, když jsme před rokem naši neoficiální akci „popelnice z chodníků“ začínali. Přesto i teď považuji za účinné pokračovat v tlaku na vlastníky domů, aby dále hledali řešení, a pokud možno umístili popelnice v souladu s předpisy.
Jako další krok bude vhodné najít co nejlépe popsaná kritéria, za kterých lze popelnice na chodníku tolerovat. Může to být např. výše finančního zatížení nájemníků domů při rozpočítání ceny za vynášení nádob na obyvatele domu, či další parametry - návrhy čtenářů jsou vítány. Předpokládám, že lze dojít k přijatelnému návrhu pravidel a doufám, že takový kompromis nebude demotivovat vlastníky domů při hledání trvalejších řešení. Např. ve spolupráci sousedních domů máme obecně určitě velké rezervy.
I když popelnice jsou jen dílčím problémem, dosažení širší dohody v této věci by nebylo o to méně cenné.
Karel Winkelbauer,
zástupce starosty

Otevřený dopis řediteli Komwagu

Vážený pane řediteli,
nevím, kde bydlíte Vy, ale já bydlím v Praze 2. Mám tedy štěstí, že odpadky z popelnic pravidelně odváží vaše firma Komwag. Ve smlouvě, kterou vaše firma a náš dům uzavřeli, je uvedeno, že vy budete pravidelně odvážet komunální odpad z popelnic a my budeme pravidelně platit. Nevím nic o tom, že by tam byly také jakékoliv povinnosti pravidelného buzení všech obyvatel domu. Pokud nabízíte jako nadstandard strašný hlomoz na chodbě, pak vězte, že o tuto vámi zajišťovanou službu opravdu nestojíme.
Na základě naší smlouvy máme umístěny popelnice na dvoře a také platíme zvýšenou sazbu za donášku popelnic k vozu a zanášku popelnic zpět na dvůr. Vaši zaměstnanci pravidelně v pondělí a čtvrtek mezi 3. a 5. hodinou ranní vynesou plné popelnice na ulici a zpět prázdné drncají chodbou a po schodech směrem na dvůr. Vracení prázdných popelnic a jejich tažení po schodech je tak hlasité, že rachot převalujících se popelnic bezpečně vzbudí každého. Asi souhlasíte, že máme právo na spánek všech sedm dní v týdnu a nikoliv pouze ve dnech, kdy Komwag nepřijede. Žádám Vás, abyste laskavě poučil své posádky, aby prázdné popelnice zpět na dvůr po schodech snesli a nedělali nesnesitelný hluk. Přijďte si to poslechnout.
Asi nejsem sám, kdo je buzen pracovníky Komwagu, proto nabízím i ostatním takto postiženým, aby se mi ozvali a pokusíme se společně přesvědčit vedení Komwagu o našem nároku na klidné spaní. Pokud máte pocit, že Vás v noci budí popeláři, prosím, abyste si všimli, ve kterých dnech v týdnu a v jakých hodinách jste poctěni návštěvou Komwagu a společně se pokusíme zjednat nápravu.
Pane řediteli, děkuji Vám předem za to, že se budete tímto problémem zabývat a že zajistíte nám, občanům Prahy 2 a Vašim zákazníkům, opět klidné spaní.
Radim Perlín,
zastupitel za ODA

Odpověď na otevřený dopis

Vážený pane,
já rovněž bydlím v Praze 2 a také v našem domě obsluhuje nádoby na odpad společnost Komwag, a. s. Tudíž mohu na základě vlastních zkušenosti prohlásit, že naše firma odvádí kvalitní, pravidelné a profesionálně prováděné služby. Chtěl bych rovněž ubezpečit, že Vaší nespokojenosti rozumím, i když se na tyto problémy infrastruktury města dívám asi z poněkud jiného úhlu.
Ve vaší stížnosti jasně pojmenováváte problémy, které se v Praze po léta hromadí. Jsou mezi nimi především dopravní obslužnost a dále pak stále stoupající produkce odpadu, ovšem mohl bych uvést i celou řadu dalších problémů.
K samotnému principu svozu odpadu bych Vás především chtěl ubezpečil, že postupujeme v souladu s právními předpisy a instrukcemi Magistrátu hl. města Prahy i městské části, zejména pak v souladu s vyhláškou MHMP č. 15/1998 a zákona č. 125/1997 Sb.
Konkrétně k Vašemu domu na Bělehradské ulici - je zařazen na začátek svozového programu proto, že jde o jednu z hlavních tepen obvodu a svoz odpadu se zde musí provádět mimo dopravní zátěž - tedy v časných ranních hodinách. Taková místa zkrátka v našem rajónu jsou! Jen pro přesnost doplňuji, že je vyloučené, aby obsluha odpadových nádob probíhala před čtvrtou hodinou ranní, jelikož vozy svážející v dané lokalitě odpad vyjíždějí z garáží společnosti přesně ve čtyři hodiny. K umístění nádob Vám mohu nabídnout, že nádoby vlastním nákladem umyjeme zvenčí a přemístíme je do domu ke vstupním dveřím. Vy ušetříte prostředky za takzvané nadstandardní služby a zároveň se vyhneme problematickému transportu nádob přes schodiště. Jistě i Vy rozumíte tomu, že není úplně vždy ve fyzických silách obsluhy svozového vozu, aby vždy každou (mnohdy desítky kil vážící) popelnici nosila i několik ramen schodiště. Obsluha, která u vás svoz provádí, byla s Vaší stížností seznámena a upozorněna na co možná nejšetrnější jednání, tak, aby k rušivým jevům docházelo pouze v míře nezbytně nutné.
Jaroslav Stružka,
výkonný ředitel, Komwag, a.s.Co vše patří a nepatří na chodníky?

Také nájemníci našeho domu byli „potěšeni“ nočními návštěvami popelářů, kteří dvakrát týdně okolo jedné až druhé hodiny v noci probudili celý dům rachotem po domovní chodbě vláčených popelnic. Příčinou bylo probuzení obecních úředníků, kteří začali rázně bojovat proti popelnicím na chodnících. Je sice pravdou, že vyhláška ukládá majitelům domů umisťovat popelnice do „domovního vybavení“. Na druhou stranu je třeba upozornit, že dle hygienických předpisů mají být sklady odpadků větrané a chlazené. Takto vybavené domy však v Praze 2 vesměs nejsou. Své domy prostorami na odpadky nevybavil ani největší vlastník domů v Praze 2, samotná městská část! Obec by tedy především měla začít sama u sebe.
Vkrádá se též otázka, proč obecní úředníci nejsou tak aktivní při odstraňování jiných předmětů hyzdících a špinících naše chodníky. Co takhle zaměřit se na automobily, jejich vraky, různé kontejnery na uliční smetky, popelnice na separovaný sběr, psí lejna a podobně?
Celý ten problém s popelnicemi, který stejnými metodami a se stejným úspěchem řešili již komunisté, ostatně dnes již nemusel být. Čtenáři si jistě vzpomenou, že v tržním prostředí první poloviny 90. let se odpadky odvážely 6x týdně (nyní 2x), na ulicích bylo tím pádem méně popelnic a konkurence tlačila ceny dolů. Tento trend měl šanci dopracovat se např. ve světě běžného systému odvozu odpadků v černých plastikových pytlích bez potřeby popelnic. Bohužel, nové vedení radnice hl. m. Prahy se v roce 1995 rozhodlo pro návrat k centralizovanému systému s vyloučením konkurence. Jeho důsledkem je tedy více popelnic na ulicích, méně časté odvozy a zdražení služby. Návrat trhu i do této oblasti by byl rozhodně přínosem.
Zdeněk Lochmann,
člen zastupitelstva za ODA

Komentář odboru životního prostředí

Součástí snahy městské části Praha 2 o zlepšení vzhledu našich ulic je odstranění nádob na směsný komunální odpad z ulic. V souladu se zákony jsou proto majitelé domů vyzýváni, aby umístění popelnic řešili v rámci objektů. Tato řešení nemusí vždy spočívat v tom, že se popelnice umístí za vchodové dveře, stejně jako není nezbytné, aby občané byli jejich vynášením buzeni uprostřed noci.
Pro umístění popelnic ovšem musí majitelé domů vynaložit jisté úsilí a vynalézavost. V podmínkách Prahy 2 stále existují dvorky, kam je možno popelnice zanášet, leckdy je možné provést drobné stavební úpravy nebytových prostor, někde se nabízí možnost vytvořit pro popelnice menší prostor s přístupem zvenčí domu. Při samotném vynášení a vyvážení popelnic má být hluk omezen na minimum, což se již většinou děje. V konkrétních případech, kdy tomu tak dosud není, je možné zjednat nápravu nejlépe upozorněním svozové firmy, případně našeho odboru životního prostředí.
MČ Praha 2 jako první z městských částí zavedla již v roce 1995 pravidelné čištění chodníků, postupně se k němu přidávalo umisťování košů na odpadky a speciálních košů na sběr psích exkrementů. Již třetím rokem se úklid chodníků doplňuje i sběrem psích exkrementů pomocí zvláštních vysavačů, psí exkrementy jsou tímto způsobem odstraňovány i z parků.
Odstraňování automobilových vraků může ze zákona provádět pouze správce komunikací, v Praze tedy Technická správa komunikací (TSK). Při odstraňování je však nutné se držet zákonného postupu, který trvá minimálně tři měsíce. Jejich vyhledáváním se kromě TSK zabývají jak městští strážníci, tak i pracovníci našeho odboru, takže vraky z našich ulic sice pomalu, ale přece jen mizí.
Frekvence vyvážení směsného komunálního odpadu byla určena stanovením dvou svozových dnů v týdnu. Každodenní vyvážení popelnic je v podmínkách současné pražské dopravy těžko realizovatelné. Z hlediska ochrany životního prostředí by pak bylo zcela nevhodné vzhledem ke zvýšení spotřeby pohonných hmot a tvorby plynných zplodin při jejich spalování.
Systém sběru odpadu pomocí pytlů by ledacos vyřešil, přináší však zase jiné otázky, např. asi nejedna domácnost by se zdráhala skladovat doma pytel až do jeho naplnění. V současné době se tento systém prověřuje pro sběr podnikatelského odpadu v několika lokalitách Prahy 2, pro sběr komunálního odpadu se zatím nepřipravuje, i když i o této možnosti se stále diskutuje.
Doufám, že většina našich obyvatel vidí pozitivní výsledky dlouhodobé snahy naší městské části o zlepšení vzhledu ulic a že nebere vážně vzdychání po „starých dobrých časech“.
RNDr. Ludmila Pavlíková,
vedoucí odboru životního prostředí


Zveřejněno: 03.04.2001 – support@publix.cz
Vytisknout