Nahrazení vývěsky přijaté usnesením RMČ č. 780 k odprodeji vily Apolinářská 3

UPOZORNĚNÍ
Tímto se nahrazuje původní vývěska
ze dne 17. 12. 2001
městská část Praha 2nabízí k odprodeji
ve smyslu usnesení Zastupitelstva MČ Praha 2 č. Ř/20/D ze dne 11. 9. 2001

vilu čp. 436, Apolinářská 3
spolu s pozemkem parc. č. 1574/1 o výměře 462 m2 (zastavěná plocha)
vše katastr Nové Město

1. Předmět nabídky – charakteristika:
Jedná se o bytový dům, jehož zahrada přiléhá k pozemkům Botanické zahrady Na Slupi. Dům byl postaven v roce 1928 jako reprezentativní vila a pravděpodobně od roku 1949 byl využíván jako jesle, v poslední době objekt sloužil jako diagnostický ústav pro mládež. Objekt je zděný se 4 nadzemními podlažími, podkrovím a suterénem. Dům je vybaven osobním výtahem umístěným v zrcadle domovního schodiště. V suterénu domu jsou garáže a nově rekonstruovaná kotelna napojená na stávající rozvody ústředního topení. V současnosti je objekt nevyužívaný. Objekt se nachází na území Pražské památkové rezervace, není zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. Dle Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy se objekt nachází v území, pro které je navrženo funkční využití tzv. všeobecně obytné, tzn. že 60 % z celkových hrubých podlažních ploch všech nadzemních podlaží má sloužit bydlení.
Při využití objektu je nutno respektovat věcné břemeno – umožnění přístupu do soukromého objektu ve dvoře.
Orientační podlahové plochy vily: suterén 248,9 m2, přízemí 221,5 m2, zvýšené přízemí 197,8 m2, 1. patro 198,1 m2, 2. patro 193,1 m2, využité podkroví 172,9 m2. Podlahová plocha celkem cca 1232 m2.

2. Vstupní podmínka pro účast:
Nejpozději do 29. 3. 2002 do 12:00 složí zájemce jistinu ve výši 1 000 000 Kč na účet č.: 9021-2000758339/0800, variabilní symbol: 6840300002, specifický symbol (u právnické osoby identifikační číslo, u fyzické osoby rodné číslo), která bude vrácena po vyhodnocení nabídek.

3. Základní hodnotící kritéria výběru kupujícího budou pro Radu městské části Praha 2 následující:
a) výše nabízené ceny (minimálně však za cenu ve výši 22 005 650 Kč, zjištěnou znaleckým posudkem dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, a vyhlášky MF ČR č. 279/1997 Sb., ve znění vyhlášek č. 127/1999 Sb., č.173/2000 Sb. a č. 338/2001 Sb.)
b) navrhovaný způsob a lhůta úhrady kupní ceny (kratší lhůta je preferována)

4. Podpůrná kritéria:
a) důvěryhodnost předkladatele
b) navrhované využití objektu
c) předpokládaný rozsah rekonstrukce včetně časového harmonogramu

5. Informace pro účastníka:
– Výběrové řízení bude vyhodnoceno do 31. 5. 2002 a účastníci budou vyrozuměni o výsledku řízení do 7. 6. 2002.
– Účastníkům, kteří nebudou vybráni, bude jistina vrácena do 10. 6. 2002. V nabídce do výběrového řízení je nutné uvést číslo účtu, na který má být jistina vrácena!
– Městská část Praha 2 si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce, případně výběrové řízení kdykoliv zrušit.
– O vítězi rozhodne Zastupitelstvo městské části Praze 2 svým usnesením.

Nabídku s uvedením závazné výše kupní ceny a dokladem o složení jistiny doručte v zalepené obálce nejpozději do 29. 3. 2002 do 12:00 do podatelny Úřadu městské části Praha 2. Na obálce zřetelně vyznačte: „NOVÁ SOUTĚŽ - PRODEJ vily čp. 436 – APOLINÁŘSKÁ 3 – NEOTVÍRAT!”.
Bližší informace o nabízeném objektu, včetně stavebně technické dokumentace k nahlédnutí, lze získat po předchozí telefonické dohodě u správní firmy HASPRA, Václavská 13, Praha 2, tel.: 24 92 37 66, 24 91 20 67. Další podrobnosti (fotokopie výpisu z KN, znaleckého posudku či základní informace o funkčním využití dle územního plánu) lze získat u právníků MO ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, 4. patro č. dveří 422 (Mgr. Hronská/Mgr. Bureš).

Jana Černochová, zástupkyně starosty

Zveřejněno: 27.02.2002 – support@publix.cz
Vytisknout