Můžeme se cítit bezpečně?

Městská část Praha 2 (zejména Vinohrady) je považována za bezpečnou a slušnou čtvrť v rámci ostatních centrálních pražských částí. Co se týká objemu závažné trestné činnosti (přepadení, znásilnění aj.), jsme na tom lépe než okolní čtvrti. Zatím se nedaří snižovat majetkovou kriminalitu (dosud každoročně narůstá počet vykradených automobilů i kapesních krádeží na ulici a v tramvajích, což je, bohužel, jev celopražský). Můžeme se tedy v Praze 2 cítit bezpečně, nebo pociťují občané strach o svoje rodiny a majetek?
Ani naší městské části se nevyhnula „hnízda narkomanů“ v parcích, kde si závislí aplikují drogy a odhazují použité stříkačky, a s tím související kriminalita, non-stop zastavárny a bazary, které jsou překupními místy pro věci pocházející z krádeží atd. Dělá se s tím něco, abychom mohli v hlavním městě beze strachu žít? ptají se Pražané… Ano, městská část Praha 2 se o veřejný pořádek, snižování kriminality a její prevenci dlouhodobě stará, je to jedna z jejích priorit. Velmi dobrou a účinnou spoluprací městské části, městské policie a Policie ČR se postupně daří tyto jevy, pro rezidenty nepříjemné a nebezpečné, snižovat.
Již v roce 1999 bylo v Praze 2 provedeno dotazníkové šetření Analýza pocitu bezpečí, aby se městská část podrobně seznámila s názory občanů. Respondenti nejčastěji uváděli jako nejnebezpečnější část obvodu parky – buď obecně, nebo Riegrovy sady, Čelakovského sady, Gröbovku (jako důvod nebezpečnosti uváděli temné prostředí parků se zvýšeným výskytem „podezřelých individuí”). Spíše mladší respondenti a matky považovali za nebezpečná ta místa, kde dealeři nabízejí drogy, a parky, kde si závislá mládež drogy aplikuje (Karlovo nám., Tylovo nám.).
„Řada věcí se změnila, právě ve smyslu připomínek dotazovaných občanů,“ řekl redakci Tomáš Hornof, vedoucí odd. krizového řízení a bezpečnosti odboru Kancelář starosty. „Například městská policie zavedla systém pochůzkářů v okrscích, kteří znají lokalitu, kde se pohybují. Díky podpoře městské části, která strážníkům přiděluje přednostně byty, se podařilo stabilizovat jejich kádr a dnes už je obsazeno všech 15 okrsků. Těsně před konáním summitu NATO se městské části podařilo domluvit ve spolupráci s Vyšehradskou kapitulou, magistrátem a městskou policií umístění další služebny městské policie přímo v areálu Vyšehradu. Zároveň s tím městská policie navýší v Praze 2 počet strážníků o dalších pět,“ uvedl T. Hornof.
Problémové oblasti a průběžná řešení se promítají do koncepcí prevence kriminality, které přijímá městská část. Nedávno zastupitelstvo přijalo Koncepci kriminality pro městskou část Praha 2 v letech 2003 – 2005. Dokument je zaměřen na tři základní oblasti: na sociální prevenci (společenské faktory kriminality), na situační prevenci (omezování situací vedoucích ke kriminalitě a zvýšení pravděpodobnosti odhalení pachatele) a na pomoc obětem trestných činů.
Prioritami městské části v prevenci kriminality, které jsou hrazeny přímo z rozpočtu MČ Praha 2, jsou do roku 2005 následující důležité oblasti: práce s dětmi a mládeží – od prevence v základních školách přes podporu zájmových kroužků a sportovních aktivit menších dětí, pomoc dětem z problémových rodin až po práci s mládeží, trávící dosud většinu volného času na ulicích.
Nezanedbatelná je i podpora streetworkerů, pracujících s narušenou mládeží a s narkomany. Dalšími oblastmi jsou rozšiřování kamerového systému pro prevenci pouliční kriminality (v provozu je jich zatím sedm, ale další budou přibývat) i spolupráce s obvodním ředitelstvím městské policie v Praze 2, na jejíž činnost má městská část účinnou vazbu; uplatnění různých technických opatření (např. lepší osvětlení v parcích a v méně frekventovaných částech obvodu) a v neposlední řadě také zlepšování informovanosti občanů v této oblasti. „Volili jsme přímé dotace z rozpočtu: granty totiž nezaručují, že program, který získá peníze v jednom roce, je dostane i pro rok příští,“ dodává T. Hornof. „Pokud jsou u nás preventivní programy zařazeny do systému prevence kriminality a jsme s nimi spokojeni, dostávají od městské části nárokovanou finanční podporu i v dalším roce a je tak zaručena potřebná kontinuita jejich činnosti. Navíc současně pomáháme financovat také provozní náklady organizací, které potřebné služby provozují,“ upřesňuje T. Hornof.
Od 1. ledna vstoupila v platnost rovněž novela zákona o obecní policii: dává strážníkům nové pravomoci i v oblasti dopravních přestupků.
Praxe dokáže, jak si s tímto velkým problémem všech moderních velkoměst městská policie poradí.   

Naděžda Vandurková

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout