Městská část vypsala další granty

Rada MČ Praha 2 vyhlásila grantové programy pro rok 2003 a 1. čtvrtletí roku 2004 v dalších třech okruzích: sociální služby, zdravotnictví a kultura.
Grantový program v oblasti sociálních služeb je jednou z forem spolupráce městské části s nestátními subjekty, vyvíjejícími veřejně prospěšnou činnost v této oblasti. Letošním tématem je poskytování sociálních služeb občanům městské části, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a to seniorům, dětem i dospělým se zdravotním postižením a jiným nespecifikovaným cílovým skupinám. V návrhu rozpočtu na rok 2003 je na daný účel zatím vyčleněna částka ve výši 1,2 milionu Kč.
Grantový program na aktivity v oblasti zdravotnictví je stejně jako vloni zaměřen zejména na podporu činností spojených s prevencí, rehabilitací a rekondicí. V návrhu rozpočtu je na granty v této oblasti předběžně počítáno s celkovou částkou představující 200 000 Kč.
Na kulturní granty je v návrhu rozpočtu zatím vyčleněno 1 100 000 Kč. Vypsáno bylo 11 témat – mj. divadelní a hudební projekty, výstavní činnost, podpora amatérské umělecké činnosti, ediční činnost či projekty zpestřující kulturní život na území městské části (další témata, stejně jako podrobné informace o všech vypsaných grantech, najdete na úřední desce, v informační kanceláři ÚMČ, Jugoslávská 20 a na www.praha2.cz/rubrika Grantové programy).
Projekty s žádostí o grant ve zmíněných oblastech přijímá podatelna ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20 do 31. 1. 2003 – kulturní granty do 12:00, granty pro oblast sociální a zdravotnictví do 14:00. Formuláře žádosti o grant jsou k dispozici v informační kanceláři ÚMČ Praha 2, Jugoslávská 20 nebo na www.praha2.cz/rubrika Formuláře.   


len

Zveřejněno: 14.01.2003 – support@publix.cz
Vytisknout