Lovecké lístky nově

Od 1. července nabývá účinnosti novela zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti. V ust. § 47 jsou stanoveny údaje a doklady k vydání loveckého lístku, které se touto novelou rozšiřují o: prokázání bezúhonnosti předložením výpisu z evidence Rejstříku trestu (odst. 3 písm. d) a o potvrzení povinného pojištění (ust. § 48). (Platí-li členové mysliveckých organizací pojistné současně s členským příspěvkem, je potvrzením o povinném pojištění členský průkaz myslivecké organizace. Jiné osoby prokazují své pojištění pojistkou pojišťovny.)
Dosavadní údaje a doklady, potřebné k vydání či prodloužení loveckého lístku, zůstávají v platnosti. Rovněž platnost vydaného loveckého lístku, včetně složených zkoušek, zůstává ke dni účinnosti tohoto zákona zachována. Dosavadní zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, se zrušuje.

Ing. Olga Součková, OŽP

Zveřejněno: 19.08.2002 – support@publix.cz
Vytisknout