Kritéria výběru bytových domů určených k prodeji v rámci další etapy privatizace bytových domů MČ Praha 2

Ekonomická kritéria:
Výběr domů určených k prodeji bude proveden podle těchto ekonomických kritérií:
Odhad výnosů vychází ze skutečnosti za r. 2002, tyto údaje jsou indexovány v každém dalším roce koeficientem růstu takto:
- u výnosů z pronájmu bytů 10 %
- u výnosů z pronájmu nebyt. prostor 2 %
Plánované náklady na opravy a investice vychází ze skutečně plánovaných nutných akcí v letech 2004 až 2007 u jednotlivých domů.

Ostatní kritéria:
Ze seznamu domů určených k prodeji vyhotoveného dle ekonomických kritérií v bodě 1 budou vyřazeny domy (event. pouze funkčně související pozemky), které MČ Praha 2 (event. HMP) nebude nabízet k prodeji z těchto důvodů:
- domy (event. pouze funkčně související pozemky) je nutné zachovat ve vlastnictví HMP z důvodu rozvojových záměrů obce – jednotlivé případy určí útvar územního rozvoje
- domy, které nejsou vhodné k prodeji formou tzv. privatizace – tj. stávajícím nájemníkům
- domy, v nichž se nalézá organizace nebo společnost prospěšná obecním zájmům a její další setrvání v daném domě nelze ošetřit vhodným způsobem i na dobu po prodeji (definice obecního zájmu viz pozn. 1)
- domy, v nichž se nalézají úkryty CO sloužící v případě nutnosti také pro obyvatele jiných domů
- domy, kde se nalézá kotelna, ze které jsou vytápěny i jiné objekty nebo naopak domy, jejichž vytápění je závislé na kotelně nacházející se v jiném domě
- bezbariérové domy

Pozn. 1: Definice obecního zájmu – „Nebytové prostory, ve kterých sídlí zdravotnické, sociální, humanitární, kulturní, vzdělávací, dětské, mládežnické a tělovýchovné organizace, družstva invalidů apod., přičemž zachování jejich stávajícího sídla je v zájmu MČ a dále nebytové prostory, v nichž sídlí Policie ČR, městská policie, hasičské sbory apod.“

Pozn. 2: Definitivní seznam schválený v ZMČ je nutno dle požadavku MHMP ještě před prodejem prověřit v odboru životního prostředí – z hlediska stávajícího umístění nádob na separovaný odpad a stanovišť pro přistavování velkoobjemových kontejnerů – v případech, kdy se tyto nalézají na pozemcích určených k prodeji, je nutno ve spolupráci s OIM MHMP zajistit buď přesun sběrného místa nebo při uzavírání kupní smlouvy smluvně zabezpečit stanoviště sběrných nádob formou např. věcného břemene.

Příloha č. 2 k usnesení ZMČ č. Ř/8/B ze dne 3. 2. 2004

Odhadované výnosy za r. 2004 až 2007 (kumulované) minus plánované náklady na opravy a investice v letech 2004 až 2007 (kumulované) jsou menší nebo rovny 0 a současně odhadované výnosy za r. 2004 až 2007 (kumulované) jsou menší než 3,5 mil. Kč a plus domy, u nichž odhadované výnosy za r. 2004 až 2007 (kumulované) minus náklady 2004 až 2007 (kumulované) jsou větší než nula a současně výnosy 2004 až 2007 (kumulované) jsou menší než 1,5 mil. Kč.

Zveřejněno: 21.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout