Kolik žilo a žije v Praze 2 obyvatel?

Snad každého zajímá kolik obyvatel žije v jeho městě či v jeho městské části. V Praze je to poměrně snadné, vždyť 1, 25 mil obyvatel v Praze je snadno k zapamatování, vzdyť Praha je v České republice největší. Víme však jako občané Prahy 2, kolik obyvatel nyní na území naší městské části žije? A víme dokonce, kolik obyvatel na území Prahy 2 žilo dříve?
Moderní statistická šetření umožňují hodnotit vývoj počtu obyvatel v každém místě již od roku 1869. Všechny hodnoty jsou přepočítány na současně platné vymezení území městské části Praha 2 bez ohledu na dřívější změny hranic a bez ohledu na to, že jednotlivé tradiční městské čtvrti zasahují do území více obvodů.
Z tabulky vyplývá:
 Již asi 20 let po povýšení Vinohrad na město žilo na území Prahy 2 již více než 82 000 obyvatel.
 Počet obyvatel v naší městské části trvale stoupal až do roku 1930.
 Mezi roky 1910 až 1950 se počet obyvatel udržoval na relativně stejné úrovni 165-175 tisíc obyvatel.
 Na území Prahy 2 žilo ještě v roce 1930 3,3 krát více občanů než nyní.
 Po roce 1950 velmi rychle klesá počet obyvatel.
 Počet obyvatel dále klesá i po roce 1991.
 Nyní v městské části žije nejméně obyvatel od zahájení moderních sčítání.
Nárůst počtu obyvatel v letech 1880 až 1910 je pochopitelně spojen s postupně dokončovanou výstavbou na jednotlivých dosud nezastavěných místech na území Prahy 2. Další nárůst počtu obyvatel zastavila jednak I. světová válka a jednak i faktické ukončení výstavby na celém území současné městské části. Nárůst počtu obyvatel byl v tomto období zajišťován jak migračním přírůstkem – stěhování do nového bydliště, tak i přirozenou měnou, výrazně vyšší mírou porodnosti než mírou úmrtnosti. Věková struktura byla příznivější, žilo zde více mladších obyvatel a méně starých lidí.
Období první republiky a II. světové války se počet obyvatel měnil pouze minimálně a zůstával na svých vysokých hodnotách, pouze se velmi pomalu měnilo věkové složení obyvatelstva. S ukončením výstavby skončila masivní vlna nových migrantů – zpravidla mladších osob a změna počtu obyvatel probíhala jen přirozenou obměnou jednotlivých generací.
Počátek trvalého úbytku občanů v Praze 2 je možné datovat do 50. let. Pokles obyvatel je spojen se dvěma současně probíhajícími procesy. Dominantní je především celkový úbytek počtu bytů v jednotlivých domech, které se začínají proměňovat na kanceláře. Tak velké množství kancelářských prostor na území Prahy 2 v minulosti nebylo. Jako druhý faktor na snižování počtu obyvatel se především v prvním období po II. světové válce prosazuje i celkové snižování počtu členů domácnosti, dříve vícečetné domácnosti s větším počtem dětí definitivně mizí z Prahy 2 a celkově populace postupuje k vyšším ročníkům. Přibývá domácností s jedním nebo dvěma členy a mladší ročníky při hledání bytu nacházejí větší možnosti získat byt v okrajových sídlištích Prahy. Praha 2 postupně stárne.
Alarmující je především razantní pokles mezi rokem 1950 až 1960, což zjevně souvisí s vyvlastněném celé řady soukromých domů na počátku 50. let a jejich přeměnou na kanceláře pro různé orgány a organizace sídlící v Praze 2. Další, i když ne tak výrazný skok v počtu obyvatel je patrný po roce 1970 a pravděpodobně souvisí s tehdy zahájeným projektem komplexní rekonstrukce bytového fondu na Vinohradech a další přeměnou původně bytových domů na domy plné kanceláří. Přeměna bytů na nebyty, a tím i vyhánění občanů do jiných městských částí, pokračovalo i po roce 1990. Staronoví vlastníci domů získávají finanční prostředky z pronájmu nebytů na opravy zanedbaného bytového fondu.
V podstatě není možné stanovit žádný optimální nebo minimální počet obyvatel v Praze 2. Musíme jenom snažit prosazovat takové kroky, které povedou ke zlepšování obytného prostředí v Praze 2 a tím snad bude Praha 2 opět tím, čím byla v minulostí – residenční a reprezentační čtvrtí, která žije každodenním životem obyvatel, a není pouze místem pro další kanceláře.
příště: Kolik bylo a je v Praze 2 domů.


Radim Perlín – zastupitel za ODA

Zveřejněno: 04.02.2000 – support@publix.cz
Vytisknout