Ke kauze nepovolené stavby v ZŠ Londýnská

Rada MČ Praha 2 při svém jednání dne 7. září 2004 souhlasila se zadáním znaleckého posudku nepovolené stavby v půdním prostoru budovy Londýnská 34. Soudní znalec již zahájil svoji činnost, na základě zpracovaného posudku bude radou zvážen návrh na řešení situace, případně jeho více variant.
Na dalším jednání dne 21. září 2004 rada MČ vzala na vědomí stanovisko IS Real, spol. s r. o., správce objektu Londýnská 34, k nepovoleným stavebním úpravám. Konstatovala, že ze strany správní firmy nedošlo k porušení povinností správce vyplývajících z mandátní smlouvy. Vzala na vědomí i zprávu o tom, že, ač v létě 2003 proběhly v budově dvě stavební akce (úprava dvorku na hřiště, stavba dozorovaná IS Real; oprava stropu a osvětlení v tělocvičně, stavba dozorovaná odborem investic a oprav majetku ÚMČ), nebyl na dvoře a v přízemní části budovy pozorován žádný další ruch související se stavební činností. Správní firma kontrolovala půdy naposledy na jaře 2003.
Vzhledem k tomu, že městské části vznikne peněžitá i věcná škoda spojená s řešením požadavků Státního stavebního dohledu, konzultovali jsme situaci s právními zástupci MČ i MHMP a následně došli k závěru, že je povinností MČ žádat o náhradu škody. Vzhledem k tomu, že se dosud nikdo k autorství a realizaci stavby nepřihlásil, podala městská část Obvodnímu státnímu zastupitelství oznámení o podezření ze spáchání trestného činu neznámým pachatelem.
V minulém čísle Novin Prahy 2 jsem v souvislosti se stavbou jmenoval předsedu rady školy pana J. Cajthamla. Z diskusí s ním jsem usoudil, že byl o stavbě informován. Nikoliv však, že by byl jejím autorem (myšlenky, projektu či realizace). Jsem však názoru, že měl o stavbě informovat radu školy, ve které jsou i zástupci městské části. Pan Cajthaml, který rezignoval před měsícem na funkci předsedy rady školy, si podržel důvěru rady, protože byl 8. září zvolen opět jejím předsedou a funkci přijal.
V řadě příspěvků, které se s citacemi rodičů objevily v médiích, i v dopisech adresovaných městské části se někteří rodiče žáků ZŠ Londýnská vyjádřili v tom smyslu, že stavbu financovali i realizovali rodiče vlastními silami. Nicméně, kromě takovýchto anonymních výroků se nikdo k autorství a financování stavby nepřihlásil. Zůstává proto jedinou konkrétní osobou v dané kauze ředitel školy jako statutární orgán právnického subjektu, který zná (či má znát) své povinnosti z tohoto postavení vyplývající.

Mgr. Michal Basch, starosta (ODS)

Zveřejněno: 12.10.2004 – support@publix.cz
Vytisknout