Jednání 29. července a 19. srpna

Rada městské části Praha 2 měla na svých jednáních 29. července a 19. srpna na programu celkem 109 bodů.
Z jednání vybírám: rada schválila úpravy rozpočtu, poskytnutí účelové dotace Gymnáziu Jižní Město a využití finančních darů (zabezpečení grotty v Havlíčkových sadech, příspěvek knihovně a školám na nákup výpočetní techniky), vypsání výběrových řízení na dodavatele opravy domů v majetku MČ Praha 2 a v souvislosti s rekonstrukcí ÚMČ Praha 2, datové sítě, integrovaného informačního systému ÚMČ, rekonstrukce dětského hřiště a osazení regulačních prvků v domech a jmenovala příslušné výběrové komise. Rada souhlasila se záměrem zřízení zón placeného stání a se zadáním aktualizace a analýzy dopravy v klidu, se záměrem odprodat spoluvlastnický podíl domu, s poskytnutím finančního daru 50 tisíc Kč na akci SOS Irák, s výběrem dodavatelů stavebních prací a se zrušením výběrových řízení na dodavatele. Dále rada vzala na vědomí aktualizaci programu regenerace pro MČ Praha 2, souhrnnou zprávu o plnění rozpočtu, příslib společnosti Philip Morris ČR na finanční zabezpečení úpravy veřejných prostor kolem kostela sv. Štěpána a jmenovala vedoucí odboru investic a oprav majetku a člena bytové komise. Rada doporučila nepovolit umístění popelnic na ulici. Ke standardním bodům patří bytová problematika a pronájem nebytových prostor (přechod nájmu, podání žaloby, prodloužení, ukončení, změna a uzavření nájemních smluv, výměny bytů, zajištění bytové náhrady, zařazení do seznamu uchazečů o nájem bytu obce, uzavření splátkových dohod) a veřejných prostranství (uzavření smluv, výše plateb nájemného).

RNDr. Jan Polecha (radní za US – DEU)

Zveřejněno: 08.09.2003 – support@publix.cz
Vytisknout