Jak je to s místními poplatky ze psů

Vzhledem k dohadům, které vyvolaly některé formulace v článku v minulém čísle, věnovaném zvýšení poplatků za psy, vracíme se nyní k tomuto tématu, zejména pokud jde o nároky na různé úlevy a osvobození (některé z nich jsou totiž časově omezené). Tento poplatek je od 1. 1. 2004 nově upraven vyhláškou hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb. HMP:
I. Základní sazba poplatku činí 1500 Kč za jednoho a 2250 Kč za každého dalšího psa. Pro psy chované v rodinných domcích činí tato sazba 600 Kč, resp. 900 Kč.
II. Sazba pro držitele psa, jehož jediným příjmem je invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký, anebo sirotčí důchod, činí 200 Kč, resp. 300 Kč.
III. Úplně osvobozeny od placení poplatku jsou /1/ osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením (III. stupeň mimořádných výhod), /2/ osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, /3/ osoby provozující útulky zřízené obcí pro ztracené nebo opuštěné psy, /4/ osoby, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní předpis – např. služební psi Policie ČR a městské policie, /5/ osoby chovající psy k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených.
IV. Na dobu dvou let je od poplatku osvobozena osoba, která psa převzala z útulku provozovaného na území Prahy.
V. Sleva 300 Kč se na dobu dvou let poskytne držiteli, který nechá psa označit mikročipem a současně zanést do databáze hl. m. Prahy.   

Mgr. Mojmír Florian, vedoucí odd. správy a vymáhán

Zveřejněno: 21.03.2004 – support@publix.cz
Vytisknout