Humanitní odbor, oddělení sociálních služeb - kontakty, činnosti

HUMANITNÍ ODBOR  (2. poschodí)

úřední dny:  pondělí, středa
úřední hodiny:  8:00–12:00 hodin; 13:00–17:30 hodin.

Oddělení sociálních služeb

 • Oddělení zabezpečuje činnosti v oblasti sociálních služeb, vykonává agendu sociálního kurátora.
 • Poskytuje služby veřejného opatrovnictví pro osoby omezené ve svéprávnosti.
 • Rozhoduje o zvláštních příjemcích dávek důchodového pojištění.
 • Vydává parkovací karty osobám se zdravotním postižením 
 •  Vyřizuje žádosti o službu tísňové péče AREÍON, o příspěvek na provoz služby tísňové péče AREÍON, o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou, o bezbariérový byt, o byt pro sociálně potřebné občany v rámci Pravidel sociální bytové politiky MČ Praha 2 pravidel rady městské části.
 • Zajišťuje agendu spojenou s životními jubilei občanů Prahy 2.


  T E L E F O N I C K É  K O N T A K T Y
  Spojovatelka: 236 04 4111, resp. volejte na přímou linku: 236 04
  + koncové čtyřčíslí (seznam viz níže)
  Informační kancelář:  236 04 4246

kontaktní osoba

funkce
č. dveří
linka
e-mail
Bc. Karolína Miškarová

pověřená vedením odd. sociálních služeb

209
4340
 

karolina.miskarova@praha2.cz

DiS. Jan Kadeřávek
 sociální pracovník
210
4179
jan.kaderavek@praha2.cz

DiS. Libuše Veselá

sociální pracovnice

210

4274

libuse.vesela@praha2.cz

Lenka Neduhová

veřejná opatrovnice

211

4158

lenka.neduhova@praha2.cz

Mgr. Petr Šůcha

sociální kurátor pro dospělé
veřejný opatrovník

209

4226

petr.sucha@praha2.cz