Drogy, drogy a zase drogy…

Neblahý a pro mne nepochopitelný jev, který nás obtěžuje dnes téměř všude. Jak ho řešit? Prevencí? Ano, ta má samozřejmě své místo, ale výsledky jejího působení se bohužel projeví, alespoň v to doufám, až v příliš vzdáleném časovém horizontu. Chápu, že mnohého z mladých lidí láká vyzkoušet působení drogy, ale nechápu, jak může někdo propadnout jejímu požívání tak hluboko, že ztratí zájem o cokoliv jiného a zapříčiní rozpad své vlastní osobnosti.
Kde hledat příčinu? Neuznávám argumenty jako je znuděnost konzumním způsobem života, nemožnost najít uplatnění svých schopností nebo realizovat své zájmy. Připouštím, že společenskými změnami posledních let jsou na mladou generaci kladeny větší nároky ve smyslu umět se postarat sám o sebe a převzít odpovědnost sám za sebe. Mnozí k tomu nebyli vychováni a první životní neúspěch je odradí od toho vlastními silami bojovat za dosažení svých osobních cílů. Možná je to pohled nás, příslušníků starší generace, která vyrůstala ve společnosti svázané přísnými zákazy a příkazy a dík železné oponě prožívala mládí v prostředí s omezenými možnostmi, bez kontaktu s většinou světa a nebyla vystavena nutnosti vyrovnat se se vším pozitivním, ale i negativním co přináší svoboda.
Každý, kdo své chování omlouvá nebo zdůvodňuje tím, že může přece jednat svobodně, by si měl uvědomit, že svoboda každého jedince končí tam, kde začíná svoboda druhého. Každý, kdo se rozhodne utratit svůj život v drogovém opojení, si musí uvědomit, že svým chováním nemůže omezovat své spoluobčany. Pražské parky, podchody metra a nádražní haly nejsou určeny k tomu, aby je okupovali potulující se individua, páchající navíc trestnou činnost proto, aby získali prostředky k zajištění pochybného, dočasného blaha.
Koncem června se na starostu městské části dopisem obrátila skupina podnikatelů, většinou obchodníků z Tylova nám. a přilehlého okolí. Líčí v něm negativní zkušenosti s přítomností uživatelů, ale i prodejců drog. Na základě jejich dopisu zpracovala protidrogová koordinátorka ÚMČ Praha 2 ve spolupráci s občanskými sdruženími Sananim a Cesta, jejichž terénní pracovníci v této oblasti působí, studii dané lokality. Vychází ze současného stavu, ale i ze zkušeností nedávno minulé doby.
Výsledkem bylo zjištění, že se zde skutečně pohybují lidé středně a více zasažení drogovým problémem spíše starší, 18 – 25 let.
Jde především o tři skupiny osob: Romy ve věku 13 – 16 let užívající spíše marihuanu a pervitin, dále o skupinu asi 25 lidí užívajících tvrdé drogy, která se v průběhu května přesunula částečně na Palackého náměstí a o bezdomovce, převážně starší občany, závislé spíše na alkoholu. Příčinu, proč právě v této oblasti se tyto osoby shromažďují, vidíme jednak v blízkosti metra (tedy rychlé možnosti úniku v případě zásahu policie) a dále v existenci nedalekých nonstop podniků (Nonstop 11 v Bělehradské ul. a Nonstop Rumunská).
Zpráva rovněž konstatuje, že v okolí Tylova nám. docházelo k největší koncentraci narkomanů od podzimu 2000 do jara 2001. Byla to klientela poměrně agresivních uživatelů heroinu, pohybujících se kolem herny ve Vocelově ul. Situace v této oblasti se v průběhu května a června změnila – došlo k výraznému zklidnění. V současnosti je místem s největší koncentrací uživatelů návykových látek Palackého nám. (oblast vestibulu metra), Zítkovy sady, náměstí Pod Emauzy, okolí ministerstva zdravotnictví a ministerstva práce a sociálních věcí. Na základě těchto zjištění byla svolána schůzka výše zmíněných podnikatelů, zástupců samosprávy a pracovníků úřadu městské části se zástupci státní i městské policie, kteří vysvětlili možnosti postupu dané platnou legislativou. Byla konstatována důležitost vzájemné informovanosti a společného postupu k minimalizaci negativního vlivu shromažďování narkomanů v uvedených lokalitách městské části Praha 2.
Z uvedeného vyplývá, že problémy s uživateli drog máme zmapovány a snažíme se je ve spolupráci s příslušnými složkami jak státní, tak městské policie řešit. Přitom úloha samosprávy a pracovníků úřadu spočívá v zajištění plošného a účinného preventivního působení zejména na děti a mládež, s poukazováním na negativní důsledky, které užívání drog přináší. Složkám policie pak náleží represe. Otázka je, zda jejich kompetence jsou v tomto směru dostatečné. Já o tom přesvědčena nejsem. Domnívám se, že je nanejvýš nutné je posílit. To je však úkol pro zákonodárce, nikoliv pro komunální politiky.

Mgr. Jarmila Cechnerová, zástupkyně starosty (ODS)

Zveřejněno: 03.09.2001 – support@publix.cz
Vytisknout