Dotazníky o drogách mezi školáky Prahy 2

Odborné průzkumy provedené mezi dětmi a mládeží v posledních letech potvrzují nárůst zneužívání návykových látek v této sociální skupině. Průměrný věk dítěte, které se již setkalo s drogou, ať už v legální, či nelegální podobě, klesá. Na začátku devadesátých let byli nejohroženější skupinou studenti středních škol, právě tam se mladí lidé poprvé setkávali s marihuanou a tvrdými drogami. Dnes se skupina experimentátorů s drogami stále více rozšiřuje o žáky základních škol. Fyzicky i psychicky nedospělé, ne zcela samostatné, názorově neukotvené, hledající a dospívající děti přirozeně nejsou a ani nemohou být na první zkušenost s drogou připraveny. Proto musí rodina, stát i obecní samospráva pomáhat děti před drogami chránit, respektive musí jim pomoci smrtelné riziko návykových látek poznat a umožnit jim rozhodnout se v klíčový okamžik správně – pro abstinenci. Takový je úkol protidrogové prevence.
Abychom dokázali formovat účinné programy této prevence, musíme dokonale znát prostředí, které chceme ovlivňovat. Proto jsme připravili dotazníkovou akci, abychom důkladně zmapovali situaci v oblasti drogové problematiky na základních školách v městské části Praha 2. Výsledky jasně vypovídají o rozšířenosti legálních a nelegálních drog mezi dětmi. Podle nich bude MČ Praha 2 v příštích letech formulovat své priority protidrogové politiky. Doufáme, že budeme schopni cílenými programy snižovat riziko, že se experiment s drogou a její užívání stane mezi dětmi rozšířeným jednáním. Sociologický výzkum, který proběhl v letech 1995 a 1999 v evropských státech ukázal, že se za dobu tří let zvýšil počet mladých lidí (16 let), kteří užili jednou či víckrát některou ilegální drogu, a to z původních 22,7 % na 34 %.
Pro zjištění údajů sestavila protidrogová koordinátorka MČ Praha 2 dotazník podle podkladů průzkumu, použitého při totožné dotazníkové akci na území MČ Praha 11, aby bylo možné výsledky obou průzkumů porovnat. Koncepce dotazníku byla konzultována s protidrogovým koordinátorem hl. m. Prahy. Vzhledem k počtu žáků, kteří měli být průzkumem osloveni, byl dotazník koncipován co nejjednodušeji – šlo o 9 krátkých věcných otázek. Zaměřil se na zkušenosti dětí s legálními drogami (alkohol, nikotin), na oblast zkušenosti s tzv. měkkými drogami, na zkušenosti s tzv. tvrdými drogami a na možnosti získávání drogy. Dotazník byl anonymní, rozlišovacími kategoriemi byly třída (věk) a pohlaví respondenta. Celý sběr dat proběhl po dobu školního vyučování, dotazník rozdala protidrogová koordinátorka a po vyplnění ho zase sebrala do připravených velkých obálek, čímž byla zajištěna anonymita respondentů a bylo tak demonstrováno, že škola nemá s dotazníkem nic společného. 1996 dětí (1070 chlapců a 926 dívek), žáků z 5. – 9. ročníků se tak seznámilo s institucí protidrogového koordinátora a s možností vyhledat ho v případě potřeby. Dotazníková akce proběhla od března do června 2001 ve všech 13 základních školách Prahy 2 a výsledky byly vyhodnoceny v červenci až srpnu t. r.
Výsledky dotazníkové akce nejsou, bohužel, příliš dobré: ukazují, že drogové experimenty jsou v populaci žáků základních škol velmi aktuální, a to jak v oblasti zneužívání legálních návykových látek, tak drog nelegálních. Téměř polovina žáků druhého stupně kouří a pije alkohol, nástup těchto tendencí můžeme u žáků pozorovat okolo 12. – 13. roku, přičemž u alkoholu je to intenzivnější. Varující je, že dívky v množství konzumace předčí chlapce. Bohužel ani tzv. měkké drogy nejsou na našich školách žádnou neznámou, a to především v posledních ročnících; v devátých třídách s nimi má zkušenost 40 % žáků. Tzv. tvrdé drogy jsou stále ještě spíše problémem, který se vyskytuje převážně na školách středních. Přesto je alarmující, že 3 % žáků osmých tříd a 5 % žáků devátých tříd má zkušenost s aplikací tvrdé drogy již za sebou. Také s těmito nejnebezpečnějšími látkami mají dívky více zkušeností než chlapci.
Mladí lidé se s fenoménem drog setkávají v běžném životě. Pohybují se v prostředí, kde mají drogy své místo. Je velice důležité, aby se děti této, pro ně možná lákavé nabídce rychlých prožitků a jednoduchých řešení, která droga v počáteční fázi nabízí, uměly bránit. K tomu, aby dokázaly říci drogám NE, musí nejprve dostat šanci utvořit si (i za pomoci pozitivně myslících vrstevníků a dospělých) na věc vlastní názor a osvojit si dovednosti, jak takovéto nabídce čelit. Tuto možnost jim zajistí jedině včasná a koncepční protidrogová prevence.
Městská část Praha 2 již několik let vyvíjí v této oblasti četné aktivity (spolupracuje např. s Pedagogicko - psychologickou poradnou pro Prahu 2, občanskými sdruženími: pro péči o rodiny závislých, Prev-centrum, Cesta, Institut Filia…), v rámci svých internetových stránek www.praha2.cz nabízí v rubrice Problematika drog informace o tomto fenoménu. Případné otázky nebo konzultace k dotazníkové akci ráda čtenářům Novin Prahy 2 poskytnu (kontakt: ÚMČ Praha 2, nám. Míru 20, kancelář: Korunní 15, 4. patro, tel./fax/záznamník: 22 51 33 82).

Podíl dětí, které se někdy setkaly s bezprostřední nabídkou drogy a byly tak postaveny před přímé rozhodnutí, zda ji přijmout, či odmítnout: v sedmých třídách bylo před tuto volbu postaveno 29 % chlapců a 24 % dívek, v osmých 49 % chlapců a 40 % dívek a v devátých 65 % chlapců a 60 % dívek. Z průzkumu vyplývá, že každý třetí žák 2. stupně základní školy se s touto situací setkal.

Hana Šatalová, DiS, protidrogový koordinátor

Zveřejněno: 05.11.2001 – support@publix.cz
Vytisknout