Co nového přinesla novela zákona o státní sociální podpoře

S účinností od 1. října 2001 vstoupil v platnost zákon č. 271/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje oblast podpory státu peněžitými dávkami, zejména rodinám s nezaopatřenými dětmi. Dávkami státní sociální podpory jsou jednak dávky poskytované v závislosti na příjmu rodiny (přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na dopravu a příspěvek na bydlení), jednak dávky poskytované bez závislosti na příjmu rodiny (rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné).
Novela přinesla zejména změny v oblasti porodného, rodičovského příspěvku, příspěvku na bydlení a příspěvku na dopravu. Dále zjednodušení a zpřesnění postupů při poskytování dávek a zároveň přinesla řadu úprav směřujících ke zjednodušení a zpřesnění systému státní sociální podpory s cílem zabránit případnému zneužití dávek či naopak nezamýšleným tvrdostem zákona. Součástí přijatých úprav od 1. 10. 2001 je i zvýšení částek životního minima, jak jsem informovala v minulém čísle. Životní minimum je klíčovým faktorem pro stanovení výše dávek státní sociální podpory a nároku na dávky poskytované v závislosti na příjmu rodiny.
Jak se novela promítla do úprav jednotlivých dávek?
Porodné: s účinností od 1. 10. 2001 se zvýšily koeficienty určující výši porodného (viz tabulka).
Rodičovský příspěvek: s účinností od 1. 10. 2001 se rozšířily podmínky pro výdělečnou činnost rodiče pečujícího osobně, celodenně a řádně o dítě do čtyř let věku, popřípadě do sedmi let věku jde-li o dítě zdravotně postižené. Dosud byl rodičovský příspěvek poskytován tomuto rodiči, za splnění ostatních podmínek, jestliže jeho čistý měsíční příjem z výdělečné činnosti nepřesáhl v kalendářním měsíci částku životního minima na osobní potřeby rodiče. Novelou se zvýšila hranice přípustného příjmu na 1,5násobek částky životního minima na osobní potřeby rodiče, tj. čistý měsíční příjem z výdělečně činnosti může dosáhnout částky 3285 Kč bez ztráty nároku na výplatu dávky.
Rodičům, kteří při pobírání rodičovského příspěvku podnikají, se dávka poskytuje i nadále zálohově a po roce se zúčtuje podle skutečných příjmů. Další úprava se dotkla umístění dětí v předškolním zařízení. Dosud mohlo dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek, navštěvovat takové zařízení 3 kalendářní dny v měsíci, aniž došlo ke ztrátě nároku na výplatu rodičovského příspěvku. Novelou se tato doba prodlužuje na 5 kalendářních dnů v měsíci. V případě dětí zdravotně postižených stále platí, že mohou navštěvovat léčebně rehabilitační či obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a novela rozšířila okruh těchto zařízení. V návaznosti na předpisy, umožňující ženě, která je ve výkonu trestu odnětí svobody, pečovat o malé dítě se nově stanoví, že při splnění ostatních podmínek může takové ženě vzniknout nárok na rodičovský příspěvek.
Příspěvek na bydlení: novelou se rozšířil okruh oprávněných osob tím, že se za nájemce bytu považují oba manželé, jde-li o společný nájem bytu manželi podle občanského zákoníku. Další úprava spočívá v tom, že změní-li oprávněná osoba, nebo osoba společně posuzovaná na žádosti, místo trvalého pobytu v průběhu kalendářního měsíce, přihlíží se k této skutečnosti až od následujícího kalendářního měsíce. Novela současně upřesnila ustanovení definující nájemce obytné místnosti.
Příspěvek na dopravu: výše dávky je ovlivněna tím, zda dítě dojíždí do školy mimo obec, v níž je hlášeno k trvalému pobytu denně, nebo méně často. Podle novely se nepovažuje za denní dojíždění do školy dojíždění dítěte, které má v místě sídla školy ubytování (internát, domov mládeže a jiné zařízení poskytující ubytování studentům).
Příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a odměna pěstouna: podle novely nenáleží po dobu, po níž je dítě umístěno v plném přímém zaopatření ústavu pro děti a mládež, nebo v péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči rodičů.
Dále chci informovat o ostatních úpravách, které přímo souvisí s řízením o nároku na dávky, jejich výši a výplatu, právy a povinnostmi oprávněné a společně posuzované osoby, příjemce dávky, správních orgánů a dalších fyzických a právnických osob. Jednou z podmínek, kterou musí splňovat oprávněná osoba (u dávek poskytovaných v závislosti na příjmu rodiny i osoba společně posuzovaná) je hlášení k trvalému pobytu na území ČR. Za takový pobyt se považuje i pobyt cizince hlášeného na území ČR k pobytu podle zákona o pobytu cizinců, a to po uplynutí 365 dnů nepřetržitého hlášení k pobytu ode dne přihlášení. Novelou byla upravena tato podmínka pro děti cizinců narozené na území ČR, u který se od 1. 10. 2001 až do jednoho roku jejich věku nezkoumá uplynutí 365 dnů.
K výrazným úpravám došlo ve výčtu příjmů zahrnovaných do rozhodného příjmu pro účely stanovení nároku na dávky poskytované v závislosti na příjmu rodiny. Byly vyloučeny příjmy mimořádné a obtížně prokazatelné, které ve svém důsledku příliš neovlivnily příjmovou situaci rodin (např. úroky, plnění z pojištění, příjmy z prodeje cenných papírů a další, podle § 4 zákona o dani z příjmu.). Z příjmů ze závislé činnosti byl vyloučen příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro soukromé i služební účely, rozšířen byl i okruh započítávaných stipendií. Nově se započítávají dva druhy příjmů: a) odchodné při skončení pracovního poměru příslušníka Hasičského záchranného sboru a b) příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo rozhodnutím státního orgánu. V této souvislosti upozorňuji na nové tiskopisy „Doklad o výši příjmů“, které jsou nyní zvlášť pro roční a zvlášť pro čtvrtletní příjmy.
Významnou úpravou je změna umožňující odečíst od rozhodného příjmu částky vrácené jako přeplatek na dávce, nebo částky dávky poskytnuté neprávem či vyplacené v nesprávné výši (některé vyplacené dávky státní sociální podpory se zároveň započítávají do rozhodného příjmu pro účely stanovení nároku na jiné dávky státní sociální podpory). K některým zpřesněním došlo i v oblasti přípravy dítěte na budoucí povolání na středních a vysokých školách a týkají se zejména období školních prázdnin a ukončení studia.
Další významnou úpravou je to, že novelou se sjednotila lhůta pro uplatnění nároku na všechny dávky státní sociální podpory zpětně na 1 rok. Tato úprava se týká všech žádostí doručených po 30. 9. 2001. Upraveny byly i podmínky pro vrácení dávky poskytnuté neprávem či v nesprávné výši.
Zůstává zachována tříletá lhůta pro vrácení, avšak mění se její počátek. Tříletá lhůta počíná běžet dnem vyplacení dávky a nově jsou stanoveny podmínky, za kterých lhůta neplyne (po dobu řízení o opravném prostředku, po dobu řízení a provádění výkonu rozhodnutí, po dobu provádění srážek na úhradu přeplatku ať již ze mzdy, účtu nebo jiných dávek).
Oproti správnímu řádu zužuje novela okruh účastníků řízení na oprávněnou osobu a příjemce dávky, pouze v případě řízení o přeplatku jsou účastníky řízení jak oprávněná osoba, tak osoby s ní společně posuzované ale
i příjemce dávky a další fyzické či právnické
osoby.
Významným dílem byly upraveny povinnosti a odpovědnost oprávněné a společně posuzované osoby, příjemce dávky, státních orgánů a dalších fyzických a právnických osob. Zákon stanoví pro jednotlivé skupiny konkrétní povinnosti, odpovědnost a sankce. Zjednodušeně řečeno, mají tyto osoby povinnost sdělit nebo osvědčit skutečnosti rozhodné pro stanovení nároku na dávku, její výši a výplatu, příp. oznámit změny v těchto skutečnostech. Pokud uvedené povinnosti poruší a způsobí přeplatek na dávce, mají za povinnost jej uhradit (nahradit). Za porušení těchto povinností může být rovněž udělena pokuta. Přijatá novela zároveň stanovila postup a rozsah získávání informací potřebných pro stanovení nároku na dávku, její výši a výplatu popřípadě kontrolu těchto nároků, z informačních databází jiných státních orgánů a institucí.   

Koeficienty určující výši porodného
Počet současně   Výše dávky   Výše dávky
narozených dětí   před 1. 10. 2001   od 1. 10. 2001
jedno   6 400    8 450
dvě   16 000   20 280
tři   43 000   50 700
čtyři   57 000   67 600
pět   72 000   84 500

Aneta Helešicová, vedoucí odboru státní soc. podpo

Zveřejněno: 05.11.2001 – support@publix.cz
Vytisknout