Co nás pálí: Názory na nové kompetence strážníků

Jak vidí čerstvě nabyté pravomoci městská policie
Myslím si, že na nějaké rozsáhlejší hodnocení je zatím ještě brzy, na druhé straně již určité dílčí poznatky jsou k dispozici.
Pokud bychom měli hovořit konkrétně k rozšířeným oprávněním strážníků dle novely zákona o obecní policii, která již strážníci v praxi využívají, tak je např. možno uvést:
- realizaci odstraňování vozidel z komunikací (pokud tvoří překážku silničního provozu) - to je organizováno v rámci celé MP hl. m. Prahy, zatím nikoliv v kompetenci obvodního ředitelství MP
- řešení přestupků chodců na místě v blokovém řízení
- oprávnění požadovat předložení potřebných dokladů (např. potvrzení o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, doklad prokazující vlastnictví vozidla, doklad o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství)
- rozšíření oprávnění strážníků v oblasti dopravy, kdy nyní mají strážníci širší možnost řešit přestupky spáchané řidiči vozidel přímo na místě a usměrňování (nikoli však řízení) provozu na pozemních komunikacích
Dále lze pozitivně hodnotit způsob, jak se novela staví k zákonné ochraně osobních údajů, kdy byly odstraněny nejasnosti o legálnosti pořizování zvukových a obrazových záznamů (kamerový systém), a umožňuje rovněž získávání dat o osobách a vozidlech, která jsou v pátrání Policie ČR. Díky rozšířeným kompetencím mohli strážníci na místě v blokovém řízení vyřešit od začátku roku 2003 cca 900 přestupků, aniž by tyto museli předávat k řešení dalším orgánům, jako tomu bylo dříve, což je nesporně efektivnější.
Je ovšem nutné zdůraznit, že k využití těchto rozšířených kompetencí (které jsou bezesporu významným přínosem v pozitivním slova smyslu) a k objektivnímu zlepšení stavu, zejména v dopravě (nesprávné parkování vozidel), je nezbytné, aby v ulicích byl vidět dostatečný počet strážníků, kteří danou problematiku budou řešit, což ovšem není záležitost jednorázová, ale dlouhodobější a koncepční. Tímto směrem se ubírá současný trend hl. m. Prahy i MČ Praha 2.
Ing. Hynek Svoboda,
ředitel Obvodního ředitelství MP Praha 2


Strážníci zatím nepřesvědčili
Jelikož patřím k zastáncům činnosti městské policie, uvítal jsem rozšíření pravomocí strážníků, které od ledna přinesla novela zákona o obecní policii. Dosavadní zkušenosti mě přitom o jejím smyslu příliš nepřesvědčovaly. Dlouhé měsíce jsme se členem zastupitelstva Zdeňkem Lochmanem iniciovali dodržování zákazu zastavení a stání u květinového stánku na Tylově náměstí. Úspěch našich snah byl téměř nulový, jen někdy se nám povedlo dosáhnout uvolnění této pěší spojky mezi parčíkem a stanicí tramvaje a metra. Po čase zde ovšem povětšinou vozidla taxislužby zastavovala dál. Když mým dětem ukradli před časem neznámí zloději ze sklepa nová kola, zaevidovaná na městské policii, poznal jsem, že funkčnost takové registrace je pouze teoretická. Strážník v úřadovně městské policie na náměstí Míru nebyl schopen ani otevřít počítač s databází označených kol - byl totiž víkend. Neúspěšnou snahu městské policie omezit velké množství neukázněných pejskařů například v Havlíčkových sadech ani rozvádět nechci. Ostatně, pro zvýšení pořádku chybí „psí" vyhláška a jak jsme se nedávno dozvěděli z magistrátu, ještě mnoho měsíců chybět bude. Ale zpátky k novým pravomocím městské policie. Přechod pro chodce na křižovatce Americké a Uruguayské ulice zatarasilo v pondělí 13. ledna večer firemní auto. Mezi nové pravomoci strážníků patří i možnost odtahovat špatně zaparkovaná vozidla, a tak jsem zavolal linku městské policie 156. Dovolal jsem se ihned. Jenže služba na telefonu nechtěla o odtahu ani slyšet. Prý mají málo odtahových vozidel a zatím odtahují jen v Praze 1. Auto na přechodu pro chodce tedy zůstalo stát dál a já přešel v rozporu s vyhláškou mimo vyznačený přechod. Jen doufám, že třeba za deset let budou moci chodci opravdu chodit bez obav po přechodu a řidiči si na chodnících či přechodech pro chodce zaparkovat netroufnou.    
Miloslav Hanuš,
člen minulého ZMČ

Jaká je práce strážníků?
„Po přečtení vaší výzvy jsem se rozhodl reagovat na hodnocení práce obecních strážníků. Svou práci odvádějí v zájmu nás, občanů MČ Praha 2. V této souvislosti bych se rád dotkl dopravní situace na území naší MČ. Parkovacích míst je absolutní nedostatek. Občané zde trvale bydlící jsou nuceni denně porušovat zákonné povinnosti (parkování před přechodem a v těsné blízkosti křižovatky). Vždyť tato ustanovení porušuje sama MČ, když povolí zřízení vyhrazeného parkoviště v rozporu se zákonem. Je logické, aby byl zřízen přechod pro chodce mimo křižovatku, když lidé logicky chodí přímým směrem (Uruguayská ulice pod křižovatkou s ulicí Americkou) a přicházíme o dvě parkovací místa? Občané parkují vedle kolejového tělesa městské dopravy bez předepsaného odstupu (Jugoslávská, Korunní ve směru k náměstí Míru, Bělehradská, apod.), protože jiný způsob není absolutně možný. Dopravní značení některých ulic (např. Francouzská) likvidují soukromé podnikání, protože neumožňují zásobování prodejen bez možného postihu. Není tato situace důsledkem nekoncepčního podcenění ze strany MČ Praha 2? Je vůbec v moci obecních strážníků všechny tyto přestupky postihnout, nebo budou postihováni pouze někteří? Já bych tuto odpovědnou práci za stávajících podmínek dělat nechtěl. Připadalo by mi to trochu zbytečné, ale pro MČ značně výnosné (tak proč něco měnit). Nepomohlo by zpevnění části širokých chodníků pro umožnění šikmého parkování s větší kapacitou?" Ing. Jiří Hoznour,
obyvatel Prahy 2

Odpověď odboru dopravy
Odbor dopravy Úřadu MČ Praha 2 povoluje vyhrazená parkovací místa pouze v souladu se zákonem, a to vždy odsouhlasená Policií České republiky - dopravním inspektorátem hl. m. Prahy. Pokud úředníci odboru dopravy při prováděných místních šetřeních přijdou na parkovací místa, která jsou umístěna v přímém rozporu se zákonem, upozorní u právnické osoby tuto osobu a u invalidních parkovišť vlastníka pozemní komunikace, aby sjednali nápravu. K umístění přechodů - přechody se umisťují na návrh občanů, obou policií, po odsouhlasení DI - PČR hl. m. Prahy a po odsouhlasení dopravní komise RMČ. Parkování vedle tramvajového tělesa - souhlasím, že v současné době, kdy je velký nedostatek parkovacích míst, je paragraf, který nařizuje předepsaný odstup, paragrafem „mrtvým", protože není v silách policie tento přestupek vždy postihnout. Prioritou naší městské části je zřízení tzv. zón placeného stání, ale ani zde není legislativně vyřešen problém se zásobováním. Zóny placeného stání musí být řešeny v celém dopravním systému hl. m. Prahy, tzn. dostatek parkovišť P + R, dokončení obou městských okruhů, zúžení příjezdových komunikací, umožňujících průjezd naší MČ, vybudování podzemních garáží za přijatelnou cenu pro rezidenty apod. Na závěr bych chtěl říci, že nechápu, v čem je porušování dopravních předpisů výnosné pro městskou část - snad ne tím, že vozidla parkují nebo zásobují na čerstvě rekonstruovaných chodnících apod. Vybrané pokuty nejdou do rozpočtu naší MČ, ale do rozpočtu hlavního města Prahy.    
Josef Gál,
vedoucí odboru dopravy ÚMČ Praha 2

Zveřejněno: 05.03.2003 – support@publix.cz
Vytisknout